НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296595

Назва:

Англійська мова для медіаАнотація: Навчальна дисципліна "Англійська мова для медіа" спрямована на засвоєння основних понять і категорій мови як засобу масової комунікації та на вивчення сучасних тенденцій мовленнєвої комунікації у сфері медійних та міжкультурних контактів. Цей курс охоплює сучасні теми та тенденції світової журналістики, має практичне спрямування, а відтак відповідає академічним і професійним цілям студентів. Зокрема, навчальна дисципліна "Англійська мова для медіа" передбачає формування професійно спрямованої мовної компетенції: володіння понятійним апаратом у теорії масової комунікації; вміння розрізняти типи журналістських дискурсів, аналізувати соціокультурні параметри медіадискурсу та відповідні засоби й прийоми комунікації; здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності. Вивчення курсу є передумовою підготовки студентів до професійної діяльності у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікації, мультимедійних медіа, різноманітної редакторської, видавничої, журналістської діяльності для міжнародної аудиторії.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: 1

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; практичні заняття - 28 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Федорів Я.Р., кандидат філологічних наук, доцент

Результати навчання: ПРН-1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати й утілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
ПРН-2. Упевнено володіти англійською мовою для реалізації писемної та усної комунікації; презентувати результати досліджень англійською мовою.
ПРН-3. Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного и? ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості фахового дослідження англійською мовою.
ПРН-4. Оцінювати и? критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми та пропонувати шляхи їх розв'язку в складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
ПРН-5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
ПРН-6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби англійської мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату и? організації успішної комунікації, зокрема в умовах міжкультурної взаємодії.
ПРН-9. Збирати и? систематизувати мовні факти, інтерпретувати й аналізувати контент різних медіажанрів.
ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-12. Доступно и? аргументовано пояснювати сутність конкретних фахових питань, власний погляд на них та обґрунтовувати його як фахівцям, так і широкому загалу.
ПРН-13. Створювати, аналізувати и? редагувати тексти різних стилів та жанрів, написаних англійською мовою.
ПРН-16. Планувати, організовувати, здійснювати й презентувати медійні проекти та/або інноваційні розробки в галузі журналістики, застосовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології.
ПРН-18. Знаходити креативні рішення для прикладного застосування лінгвістичних досліджень, проводити лінгвістичну експертизу різноструктурних і різножанрових медійних текстів та враховувати екстралінгвальні чинники, що впливають на здійснення сучасних процесів масової комунікації.
ПРН-19. Цінувати й враховувати лінгвокультурні особливості та керуватися принципами толерантності, діалогу й співпраці під час здійснення професійної діяльності.
ПРН-20. Фахово вести дискусію англійською мовою, вправно застосовуючи принципи риторики та теорії аргументації, а також законів техніки мовлення.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Topic 1. Citizen journalism. Topic 2. Media Trends. Topic 3. The Roles of Journalists. Topic 4. Sports Journalism. Topic 5. Reporting on Science and Technology. Topic 6. Inclusive Journalism. Topic 7. Global vs Local News. Topic 8. Mass Media & Free Speech. Topic 9. Humour and Satire in Media. Topic 10. Ethics in Journalism.


Рекомендована література:
1. AP Stylebook, 55th Edition. https://www.apstylebook.com/
2. VOA Learning English - Voice of America. learningenglish.voanews.com
3. Powell, M. Presenting in English: How to Give Successful Presentations. Heinle Cengage Learning, 2011.
4. Sourcewatch's list of citizen journalism websites http://www.sourcewatch.org/index.php/List_of_citizen_journalism_websites
5. Mediashift / PBS http://www.pbs.org/mediashift/social-media/citizen-journalism/
6. US Public Broadcasting System's site for citizen journalism. Poynter Institute http://www.poynter.org/tag/citizen-journalism/
7. Citizen Journalist on NBC News http://www.nbcnews.com/id/6639760/
8. Social Media Seen as Powerful Force for Foreign Policy Messages http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2014/02/20
9. Raise your voice: Storytelling Tips from a Citizen Journalist https://www.youtube.com/watch?v=MgYH2qs0yjE&index=1&list=PLmpmr41LhUA8vSmiCW7avFaA-Ck7Q-aau
10. Bender et al. Writing and Reporting for the Media. © Oxford University Press, 2020. https://learninglink.oup.com/access/bender12e


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів( активна робота на практичних заняттях, презентація результатів індивідуального або командного проекту; підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: англійська