НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296596

Назва:

Англійська моваТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90; аудиторні години - 28; самостійна робота - 62)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): доцент, кандидат філологічних наук Федорів Я.Р.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- Знати основи граматики в межах, необхідних для практичного застосування англійської мови журналістами.
- Засвоїти 2000 лексичних одиниць (з них - 500 активного словника) для застосування у масмедійній сфері.
- Уміти спілкуватися англійською мовою в межах навчальної тематики курсу за професійним спрямуванням "Публічне мовлення для студентів магістерської програми з журналістики" та відповідно до робочої програми.
- Володіти навичками мовлення, необхідними для творення різних типів публічного дискурсу англійською мовою.
- Уміти занотовувати інформацію, складати план і текст виступу відповідно до його мети, аналізувати доповіді носіїв англійської мови та тих, хто нею володіє як іноземною.
- Підготувати доповідь-презентацію у професійно орієнтованій сфері.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Англійська мова. Англійська мова (за професійним спрямуванням).

Зміст дисципліни: Тема 1. THE BASICS OF EFFECTIVE COMMUNICATION. (Основи ефективної комунікації). Тема 2. TYPES OF PUBLIC SPEECHES. (Типи публічних виступів). Тема 3. STRUCTURE OF A SPEECH (Структура промови). Тема 4. USING SUPPORTING MATERIAL (Використання наочності). Тема 5. INFORMATIVE SPEECH (Інформаційна доповідь). Тема 6. INFLUENCING THE AUDIENCE (Вплив на аудиторію). Тема 7. SPEAKING TO PERSUADE (Промова-переконування). Тема 8. PERSUASION VS MANIPULATION. SPEAKER'S ETHICAL RESPONSIBILITY (Переконування у зіставлення з маніпулюванням. Етичні засади публічного мовлення).


Рекомендована література: - Comfort, J. Effective Presentations: Student's Book (Oxford Business English Skills). USA: Oxford University Press, 1996.
- Hamilton, G. Public Speaking for College and Career. McGraw Hill, 2005
- Matthews, C. Professional Interactions. Prentice Hall, 1990
- Osborn, M. & S. Osborn. Public Speaking. Houghton Mifflin, 2001
- Powell, M. Presenting in English: how to give successful presentations. Boston : Thompson Corp., 2002
- Fedoriv, Ya. & L. Briskina. Focus on Grammar in Public Speaking. К.: "КМ Академія", 2003.


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: - Поточна робота - 50% - Контрольні доповіді - 20% - Підсумковий контроль - 30% (залік)

Мова навчання: англійська