НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296986

Назва:

Соціальна відповідальністьАнотація: Курс "Соціальна відповідальність" дозволяє сформувати систему знань з теорії і практики соціальної відповідальності та набути ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. Основна увага приділяється вивченню теоретичних положень і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства. Дисципліна охоплює повний цикл - від вивчення поняття "соціальна відповідальність" до освоєння різноманітних варіантів формування й використання практики соціальної відповідальності підприємством для досягнення конкретних поставлених цілей. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності, видів, категорій, еволюції, концепції та рівнів соціальної відповідальності й аналізу чинників її ефективності Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: І

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): к.е.н., доц. Гавриленко Т.В.

Результати навчання: 073 "Менеджмент":
ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення; планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами;

075 "Маркетинг":
презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами; використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу; використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб'єкта; формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб'єктами ринку; вміти виокремлювати науково-практичні задачі дослідження та вирішувати їх із використанням положень теорій та методології маркетингу, а також загальнонаукових та спеціальних методів дослідження; вміти оприлюднити результати власних наукових досліджень у фаховому середовищі та презентувати їх із застосуванням сучасних технічних засобів.

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Економіка підприємства", "Ситуаційний менеджмент", "Психологія управління"

Зміст дисципліни: Модуль 1. Сутність та основні поняття соціальної відповідальності (Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку; Тема 2. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства; Тема 3. Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю; Тема 4. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної відповідальності; Тема 5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності) Модуль 2. Чинники ефективності соціальної відповідальності Тема 6. Екологічна компонента соціальної відповідальності; Тема 7. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності; Тема 8. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності; Тема 9. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності; Тема 10. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні


Рекомендована література: 1. Безтелесна Л.І. Управління людським розвитком та його фінансове забезпечення в Україні: оцінка та перспективи : монографія / Л.І. Безтелесна. - Рівне : НУВГП, 2009. - 361 с.
2. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації [Текст] : зб. тез доп. 12-ої Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.] / Терноп. нац. екон. ун-т, Рада молодих вчених ; [редкол.: Амбрик Л. П. та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2015. - 319 с.
3. Іванова І. Методи соціальної роботи (на основі Державних стандартів соціальних послуг) - Київ, 2018. - 302 с. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика [Текст] : підручник / Саприкіна М. А., Ляшенко О., Саєнсус М. А., Місько Г. А., Зінченко А. Г. ; за наук. ред. д.е.н., проф., засл. діяч науки і техніки України Редькіна О. С. - К. : ТОВ "Фарбований лист", 2011. - 480 с.
4. Корпоративна соціальна відповідальність: підручник/ О. Гирик, О.Денис, О. Дубовик, І. Жеребило, А. Зінченко, Н. Реверчук, М. Саприкіна, Р. Семів, З. Скринник, К. Телюк; за заг.ред. д-ра екон.наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон.наук, проф.А.Я. Кузнєцової. - К.: УБС НБУ, 2009. 214с.
5. Котлер Ф., Н.Лі. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Пер. з англ. С. Яринич. - К.: Стандарт, 2005. - 302 с.
6. Лазоренко О., Колишко Р., та ін. Посібник із СВ. "Базова інформація з соціальної відповідальності" / - К.: Видавництво "Енергія", 2008
7. Моторнюк У.І. Соціальна політика як необхідна умова функціонування соціальної держави. // Економіка і держава. 2016. № 12 С.23-26.
8. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.; за наук. ред. А.М. Колота. - К.: КНЕУ, 2012. - 501 с.
9. Соціальна політика : навч. посіб. / Л.Д. Климанська, В.Є. Савка, Н.М. Хома та ін. : за заг. ред. В.М. Пічі та Я.Б. Турчин. - Львів : Новий світ, 2018. - 318 с
10. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. - Навч. посіб. - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". - 2015. - 180 с.
11. Петрос О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної соціальної політики: [монографія] / Ольга Михайлівна Петроє. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 152 с.
12. Knight, Z. 2007 Combating Climate Change-Opportunities and Risks. 2007. Merrill Lynch http://www.ml.com/media/80331.pdf.
13. Milller, Clara. 2005. The Looking-Glass World of Nonprofit Money: Managing in For-Profits' shado Universe. The Nonprofit Quarterly, Spring 2012 http://www.nonprofitfinancefund.org/docs/Looking%20Glass,%20NPQ%20website.pdf
14. Porter, M. Kramer, M. 2006. Strategy & Society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review. www.fsg-impact.org
15. Points of Light Foundation Developing Media Messages for Volunteer Programs. February/March 2002 www.pol.org
16. SA 8000. Social responsibility of business
17. Schwab, K. 2010. Global Corporate Citizenship. Foreign Affairs, January/February 2008 http://www.foreignaffairs.org/20080101faessay87108/klaus-schwab/global-corporate-citizenship.html
18. The McKinsey Quarterly. The state of corporate philanthropy: A McKinsey global Survey. 2008. http:www.mckinseyquarte4rly.com/srticleprint.aspx?L2=21&L3+.
19. The World's Most Respected Companies. 2007. www.reputationinstitute.com
20. Zadek S., Sabapathy J., Dossing H., Swift T.- Responsible Competitiveness. Corporate Responsibility Clusters in Action. - January 2014.


Форми та методи навчання: Лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Робота на практичному занятті, виконання індивідуального дослідного завдання з презентацією, індивідуальний кейс з презентацією, що відповідає проблематиці курсу; кейси в ігровій форми; (Робота під час навчання - 60 балів; Екзамен - 40 балів).

Мова навчання: українська