НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296989

Назва:

Маркетинговий менеджментАнотація: Курс "Маркетинговий менеджмент" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей управління компанією на засадах маркетингу. Основна увага приділяється формуванню наукового світогляду та спеціальних знань з теорії та методології маркетингового менеджменту; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з використанням інноваційного маркетингового інструментарію; формування компетенцій для розробки системи бізнес-процесів маркетингового менеджменту. Дисципліна охоплює повний цикл - від поняття "маркетинговий менеджмент" до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший рівень розкриває теоретичні основи маркетингового менеджменту, як інноваційного підходу управління компанією. Другий рівень дозволяє закріпити отримані вміння і навики на практиці.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: ІІ

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): проф., д.е.н. Ковшова І. О.

Результати навчання: У результаті вивчення курсу здобувач повинен:
- знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу;
- планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності;
- вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації;
- розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень;
- обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб'єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів;
- використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб'єкта;
- здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм;
- збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: маркетинг, менеджмент

Зміст дисципліни: Курс спрямований на формування системи знань щодо особливостей управління компанією на засадах маркетингу; обґрунтування теоретико-методологічних основ розвитку маркетингового менеджменту сучасних компаній із визначенням сучасних трендів і пріоритетних напрямів діяльності; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з використанням інноваційного маркетингового інструментарію; формування компетенцій для розробки системи бізнес-процесів маркетингового менеджменту. Особливу увагу приділено проведенню проєктного дослідження та представленню результатів.


Рекомендована література: 1. Ковшова І. О. Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика: монографія. Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2018. 516 с.
2. Маркетинговий менеджмент / Авт. кол.: В. В. Россоха, О. В. Гуменна, К. В. Пічик, Н. В. Романченко. ; Київ : Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2014. 424 с.
3. Пекар В. О. Різнобарвний менеджмент: еволюція мислення, лідерства та керування. К. : Дух і літера, 2015. 172 с.
4. Штефанич Д. А. Маркетинговий менеджмент. Тернопіль : Економічна думка, 2015. 241 с.
5. Kotler, Philip and Kotler, Milton Market Your Way to Growth: 8 Ways to Win, 2017. 240 p.
6. Lambin. Jean-Jacques and Schuiling, Isabelle Market-Driven Management (3rd Edition), 2017. 624 p.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, участь на семінарських заняттях, виконання завдань самостійної роботи); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська