НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296997

Назва:

Інноваційний розвиток підприємстваАнотація: Курс "Інноваційний розвиток підприємства " дозволяє сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок з інноваційної діяльності підприємств в сучасних економічних умовах, методологічних основ побудови системи менеджменту інновацій, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики; опанування практичних методів стратегічного управління інноваціями, методів маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах. При проведенні занять необхідно забезпечити глибоке засвоєння студентами основ маркетингового управління підприємством в ринкових умовах, що базується на ефективному використанні інноваційного потенціалу підприємства.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: І

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Проф., д.е.н. Курило Л.І., Сербенівська А.Ю., к.е.н, ст. викл.

Результати навчання: Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. Вміти адаптувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб'єкта. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб'єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб'єкта. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб'єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб'єктами ринку.. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. Вміти оприлюднити результати власних наукових досліджень у фаховому середовищі та презентувати їх із застосуванням сучасних технічних засобів.
"075 Маркетинг": Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань у сфері маркетингу. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб'єктів. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб'єкта та їх взаємозв'язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб'єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб'єкта. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи. Підвищувати рівень особистої професійної підготовки

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Маркетинг", "Стратегічне управління", "Інноваційний менеджмент"

Зміст дисципліни: Модуль1. Теоретичні основи інноваційного розвитку (Теми: Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку, Напрями інноваційного розвитку підприємств, Сутнісна характеристика інноваційних процесів, Інноваційна політика підприємства, Сучасні організаційні форми реалізації інновацій ), Модуль 2. Ефективність інноваційної діяльності (Теми: Маркетинг інновацій, Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку, Моніторинг інновацій, Державне регулювання інноваційної діяльності).


Рекомендована література: 1. Активізація інноваційної діяльності : організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення : монографія / О. І. Амоша, В. П.
2. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. - К. : КНЕУ, 2010. - 394 с.
3. Васильєв О.В. Конспект лекцій "Економіка і організація інноваційної діяльності" (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" спеціальності 6.050100 "Економіка підприємства") [Текст] / О.В. Васильєв, Н.М. Богдан. - Х.: ХНАМГ, 2010. - 100 с.
4. Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. Інвестування інноваційної діяльності: начальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво "Політехніка", 2022. 186 с.
5. Микитюк Н. Є. Сучасні тенденції наукової та інноваційної діяльності в Україні // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2022. - Вип. 18(1). - С. 89-100.
6. Сербенівська А. Ю. Управління бізнес - процесами на основі розвитку інноваційної діяльності / Вісник КНУТД. - 2007. - №5. - С. 103-112.
7. Сербенівська А. Ю. Стратегія реалізації потенціалу інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості України / Економічні науки: Серія "Економічна теорія та економічна історія". Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 6 (23)Ч.2. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. - Луцьк, 2009.- С. 95-99
8. Сербенівська А. Ю. Взаємодія рівнів державного управління інноваційною діяльністю в Україні / Вісник КНУТД. - 2009. - №9. - С. 202-207.
9. Сербенівська А.Ю., Шульга В. М. Дослідження понятійного апарату інноваційного розвитку освіти України / Вісник КНУТД. - 2011. - №6. - С. 180-183;
10. Сербенівська А.Ю., Шульга В. М. Освіта сучасного підприємця - як основний соціальний фактор формування інноваційного розвитку держави / // Вісник КНУТД. - 2012. - №4. - С. 99-102;
11. Сербенівська А.Ю., Шульга В. М. Соціальний фактор формування інноваційного розвитку держави. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - К., 2012 р. - №4 (66).- С. 99-102
12. Захарченко В. І., Корсікова Н. М., Меркулов М. М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 448 с.
13. Економіка і організація інноваційної діяльності : [навч. пос.] / І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька [та ін.] - К. : ЦНЛ, 2004. -128 с.
14. Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник / за ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. - К.: Професіонал, 2011. - 960 с.
15. Ілляшенко С. М. Інновації і маркетинг - рушійні сили економічного розвитку: монографія/ С. М. Ілляшенко. - Суми: ТОВ "Друкарський дім "Папірус", 2012. - 536 с.
16. Інвестиційно-інноваційні чинники формування розвитку й управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства: Монографія / Д. В. Солоха, В. В. Морева, С. О. Чирков, В. Я. Козлова, О. В. Бєлякова. - Донецьк: СПД Дмитренко Л. Р., 2010. - 400 с.
17. Інноваційна стратегія українських реформ / А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семиноженко. - К. : Знання, 2012. - 336 с.
18. Інноваційний розвиток підприємств: [навч посібн.] / за ред. П. П. Микитюка. - Терпопіль: ПП "Принтер Інформ", 2015. - 224 с.Форми та методи навчання: Лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Робота на практичному занятті, виконання індивідуального дослідного завдання з презентацією, індивідуальний кейс з презентацією, кейси в ігровій форми; (Робота під час навчання - 60 балів; Екзамен - 40 балів).

Мова навчання: українська