НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297006

Назва:

Бренд-менеджментАнотація: Дисципліна "Бренд-менеджмент" спрямована на формування у студентів теоретичних навичок щодо використання стратегії брендингу, а також застосування практичних вмінь в сучасному бізнесі з метою отримання підприємством довгострокового прибутку. Студенти навчаться використовувати основні моделі та інструменти формування брендів, аналізувати маркетингову ситуацію навколо бренду та розробляти довгострокову стратегію підприємства. Студенти візьмуть участь в розробці та прийнятті управлінських рішень щодо формування, планування та розвитку бренду. Передбачено вивчення етапів формування системи маркетингових комунікацій в сфері бренд-менеджменту, а також методів розвитку торговельних марок та їх перетворення на бренди.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: ІІІ

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Ст.вик.,к.е.н. Демчук З.О.

Результати навчання: ПРН 2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб'єкта. ПРН 6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб'єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. ПРН 9. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. ПРН 10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб'єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. ПРН 13. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб'єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання. ПРН 14. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб'єктами ринку.

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Маркетинг, Менеджмент

Зміст дисципліни: 1.Історія брендингу. Основні характеристики бренду. Сутність і значення бренд-менеджменту; 2 Індивідуальність бренду. Технології народження бренду, ім'я. Дизайн, упаковка; 3. Позиціонування та архітектура бренда; 4. Концепції та стратегії управління брендом; 5. Практичний бренд-менеджмент. Виведення на ринок торговельної марки. Корпоративна і організаційна культура; 6. Лояльність бренду, споживча поведінка. Маркетинг подій - технологія брендингу; 7. Маркетингові дослідження в бренд-менеджменті


Рекомендована література: 1.Бакуліна Н. М. Інноваційні технології в управління брендом роботодавця в освіті. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил :наук. журн. 2017, №22. С. 103-106.
2. Гуля Ю. В. Теоретико-методологічні засади брендингу та бренд-менеджменту підприємств. Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 5, Т. 1. С. 22-235.
3. Гранат Л. В. Брендинг підприємств інтернет-торгівлі: тенденції та передумови розвитку. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука", № 7(7). 2017. С. 65-70
4. Зборовська О. М.,. Красовська О. Ю. Систематизація існуючих наукових підходів до розвитку бренду підприємства. Інвестиції: практика та досвід : наук. журн. 2019. №17. С. 12-16.
5. Зборовський Р.В. Особливості системного підходу до управління брендом. Бізнес-навігатор : наук.- вироб. журн. 2018. вип. 3-1 (46). С. 135-138.
6. Зубко Д. О. Формування конкурентної моделі управління брендами. Фінансові механізми сталого розвитку України: матер. I міжнар. наук.-практ. конф., (25-26 жовтня 2018 р.)Харків. Х. : Вид-во Іванченка І. С., 2018. С. 285-288.
7. Кобєлєв В. М., Рижов М. С. Ребрендінг як складова управління життєвим циклом. Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Харків : НТУ "ХПІ". 2015. № 60 (1169). С. 12-16.
8. Мамонов К. А., Троян В. І. Формування та реалізація стратегії управління брендом будівельних підприємств. Ефективна економіка : електронний журн., 2019, № 9. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7246
9. Маховка В. М., Шевченко А. А., Трященко О. К.Особливості бренд-менеджменту на підприємстві. Регіональна економіка та управління. 2019. № 2 (24). С. 24-28.
10. Парфенчук І. О. Бренд в системі національної економіки. Вісник Сумського національного аграрного університету. Вип. 4 (68), 2016. С. 118-122
11. Смерічевський С. Ф., Петропавловська С. Є., Радченко О. А. Бренд-менеджмент : навч. посіб, Київ : НАУ, 2019. - 155 с.
12. Струтинська І. В. Бренд-менеджмент: теорія і практика : навч. пос. Тернопіль : Прінт-офіс, 2015. с. 4 204.
13. Файвішенко Д. С. Теоретичні основи стратегічного управління брендом Modern Economics. 2019. № 17. С. 232-238.
14. Филоненко В. В. Бренд-менеджмент в системі маркетингової діяльності. Соціально-гуманітарний вісник. вип. 2 4, 2018. С. 91-92.
15. David Abrahams. Brand Risk: Adding Risk Literacy to Brand Management. 2016. 264 р.
16. Kevin Lane Keller, Tim Oliver Brexendorf. Strategic Brand Management Process. Handbuch Markenf?hrung. 2019. рр. 155-175.
17. Larry Kelley, Kim Sheehan, Donald W. Jugenheimer. Advertising Media Planning: A Brand Management Approach. 2015. 352 р.
18. Liu, Y., ?berg, C., Tarba, S.Y., Xing, Y. Brand management in mergers and acquisitions: Emerging market multinationals venturing into advanced economies, International Marketing Review, 2018 Vol. 35 No. 5, pp. 710-732.
19. Philipp A. Rauschnabel.NinaKrey Barry. J.Babin Bjoern. S. Ivensc Brand management in higher education : The University Brand Personality Scale. Journal of Business Research. Vol 69. 2016, рр 3077-3086.
20. Wai Jin (Thomas) Lee, Aron O'Cass, Phyra Sok. Unpacking brand management superiority: Examining the interplay of brand management capability, brand orientation and formalisation. URL : https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJM-09-2015-0698/full/html

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. Виконання завдань індивідуально та в командах.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік)

Мова навчання: українська