НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297012

Назва:

Психологія управління і бізнес комунікаціїАнотація: Курс "Психологія управління та бізнес комунікація" висвітлює закономірності психологічних стосунків і поведінки людей в організації, особливості управлінського впливу та бізнес-комунікацію.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: ІІІ

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): к.г.н., доц. Бутар І.В.

Результати навчання: РН4. Демонструвати навички виявлення проблем та
обґрунтування управлінських рішень.
РН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства,
командної роботи.
РН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та
здійснення комунікації у різних сферах діяльності
організації.
РН14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати
себе та членів команди до стресової ситуації,
знаходити засоби до її нейтралізації.

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Менеджмент

Зміст дисципліни: 1. Зміст, структура та психологічні компоненти управління 2. Психологія управлінця 3. Психологія співробітників 4. Психологія команди 5. Психологія спілкування 6. Бізнес-комунікація 7. Психологія вирішення конфліктів


Рекомендована література: Бакаленко О. А. Психологія управління : навч. посіб. - Харків : ХНУРЕ, 2020. - 120 с.
Максвел Д. 5 рівнів лідерства. Фабула, 2018.
Роберт Чалдіні. Психологія впливу. КСД, 2017. - 352 с.
Рой Ліллей. Як взаємодіяти з проблемними людьми. Фабула, 2020. - 160 с.
Ходаківський Є. Психологія управління. Центр навчальної літератури, 2020. - 492

Форми та методи навчання: Лекції, семінари, ділові ігри, кейси, ситуаційні завдання, командна робота

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів; підсумковий контроль залік - 30 балів

Мова навчання: українська