НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297250

Назва:

Практикум з написання наукової роботиАнотація: У курсі надається методична і практична підготовка до здійснення кваліфікаційної роботи та викладу її результатів, визначення мети і завдань дослідження, її теоретико-методологічних засад і джерельної бази, основних етапів роботи над темою. Студенти розглядатимуть суть і технології наукової роботи, навчатимуться виконувати науковий огляд літератури і здійснювати постановку проблему дисертації. Курс передбачає проведення занять в інтерактивному форматі. Очікуваний результат курсу – підготовка здобувачами індивідуальних наукових проектів за затвердженими темами.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
- Знати і застосовувати міжнародні стандарти якості та вимоги НаУКМА щодо досліджень, в тому числі питання плагіату і академічної доброчесності
-вміти самостійно розробляти дизайн магістерського наукового дослідження
-вміти формулювати дослідницьке питання (гіпотези) і аргументовано на нього відповідати
-вміти користуватися новітніми комп'ютерними технологіями в процесі підготовки та проведення дослідження та написання дипломного проекту
-вміти працювати з літературою і базами даних, в тому числі англомовними.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Наукова робота є однією з головних складових навчального процесу, що забезпечує якісну підготовку фахівців. У вищих навчальних закладах передбачені різні її форми — виступи на днях науки факультету, виконання і захист курсових, кваліфікаційних та дипломних (магістерських) робіт, подання тез на участь у наукових студентських конференціях, оформлення статей до друку. Усі вони потребують ґрунтовного методичного забезпечення від викладу основ методології наукових досліджень до опису усіх основних етапів експериментальних та розрахункових робіт, від пошуку інформації до представлення результатів у вигляді рефератів, тез, доповідей, статей тощо. Студенти розглядатимуть суть і технології наукової роботи, навчатимуться виконувати науковий огляд літератури і здійснювати постановку проблему дисертації.

Форми та методи навчання: практичніц заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (активна участь у обговореннях на наукових семінарах,дискусіях, індивідуальне завдання); підсумковий контроль (підготовка презентації на наукових семінарах та виступ) - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська