НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297254

Назва:

Теорія та історія соціальних комунікаційАнотація: Соціальна комунікація як процес, структура комунікаційних процесів, форми і моделі комунікацій: історія та сучасність. Функції та канали комунікації. Особливості масової комунікації та методи її вивчення. Особливості комунікативної взаємодії в системі ЗМК. Персоніфікованість взаємодії комунікатора з аудиторіями ЗМК. Комунікації в спеціалізованих галузях.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Результати навчання: Випускник має продемонструвати:
-глибокі знання з історії та сучасної практики комунікації та її принципів, у т.ч. різноманітних видів і форм соціальної комунікації, її технології; вміти аналізувати сучасні тренди функціонування і розвитку медійних систем;
-здатність створити/ вдосконалити професійну систему взаємодії із ЗМІ, здатність створювати інформаційні приводи, спроможність до взаємодії із ЗМІ, в т.ч. і проводити моніторинг ЗМІ; застосовувати методи вивчення медіа та ПР.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Поняття комунікації. Соціальна комунікація як процес. Структура комунікаційних процесів: рівні та різновиди комунікацій Комунікативні бар'єри Методологічні підходи до вивчення комунікаційного процесу; моделі комунікації. Особливості масової комунікації та методи її вивчення Інформаційне суспільство та комунікаційні революції. Персоніфікація взаємодії комунікатора з аудиторіями ЗМК та нових медіа. Інфодемія, гібридизація та інформаційні виклики. .Комунікації в спеціалізованих галузях та PR.


Рекомендована література: 1. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / пер. з фр. В.Хохун.Київ: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2004.
2. Вельш В. Наш постмодерний модерн; пер. з нім. Київ: Альтпрес, 2004. 328 с.
3. Кюблер Х.-Д. Міфи про суспільство знань / пер. з нім. Ю.В.Уварова. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. 264 с.
4. Луман Ніклас. Реальність мас-медіа. / За ред. Іванова В., Мінакова М. К.: ЦВП, 2010.158 с.
5. Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації ; пер. з англ. Львів: Літопис, 2010. 538 с.
6. МакКвейл Д., Віндал С. Моделі масової комунікації у зв'язку з соціальною системою. Вплив комунікації на індивидів (моделі) / Пер. з англ. Ярмоленко С. В. Київ, 2002.
7. Мак-Люен Маршалл. Галактика Гутенберга / пер. с англ. Київ: Ніка-Центр, 2001. 464 c.
8. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. К.: Видавничий центр "Київський університет". 1999. 301 с.
9. Петрів Т. Інформаційні процеси в контексті глобалізації. К.: Грамота, 2003. 48 с.


Форми та методи навчання: лекційні,семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (усне опитування, реферати, конспекти, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів

Мова навчання: українська