НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297606

Назва:

Практика науково-досліднаАнотація: Мета практики - закріплення теоретичних знань, що отримали студенти в процесі вивчення спеціальних дисциплін за фахом, на підставі глибокого вивчення комерційної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу, на яких вони проходять практику; оволодіння необхідними професійними навичками та передовими методами роботи у галузі комплексу маркетингових заходів впливу на ринок послуг їх споживачам (фізичні та юридичні особи) тощо. Ринкова концепція управління науково-технічною та виробничо-збутовою діяльністю підприємств та організацій спрямована на вивчення ринку та економічної кон'юнктури попиту споживачів. Основна мета практики - продемонструвати оволодіння сучасними науковими методиками та інструментами маркетингута менеджменту, підготувати та запровадити у діяльність компанії власні розробки, обґрунтовані в випускній магістерській роботі. Основні задачі практики 1. Закріплення теоретичних знань, які отримані студентами під час вивчення фахових дисциплін 2. Вивчення нормативно-правової та обліково-звітної документації підприємств в галузі планування та організації діяльності підприємств виробничої сфери та сфери послуг, тощо. 3. Вивчення досвіду роботи цих підприємств (організацій) в умовах ринкових відносин. 4. Придбання необхідних навичок самостійної роботи за фахом: від дослідження стану попиту на товари і послуги до їх реалізації на конкретному ринку та прийняття відповідних управлінських рішень. 5. Добір необхідних матеріалів для написання звіту по практиці та завершення випускної магістерської роботи.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: ІІ

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: Захист тези

Викладач(і): Викладачі кафедри

Результати навчання: РН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;
РН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
РН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями;
РН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;
РН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
РН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;
РН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;
РН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;
РН 9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами;
РН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;
РН 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.
РН 12. Планувати і проводити наукові дослідження, демонструвати результати наукових робіт та готувати їх до оприлюднення;
РН 13. Вміти планувати і викладати спеціальні навчальні дисципліні у закладах вищої освіти;
РН 14. Будувати і досліджувати концептуальні, математичні і комп'ютерні моделі об'єктів і процесів у сфері менеджменту;
РН 15. Ідентифікувати та класифікувати нові задачі в сфері менеджменту, описувати, аналізувати та оцінювати відповідні об'єкти, явища та процеси, обирати оптимальні методи їх дослідження.

Спосіб навчання: Дистанційний/проведення особистих консультацій з керівником

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Базові та професійні курси підготовки зі спеціальності

Зміст дисципліни: " Закріплення теоретичних знань, які отримані студентами під час вивчення фахових дисциплін " Вивчення нормативно-правової та обліково-звітної документації підприємств в галузі планування та організації діяльності підприємств виробничої сфери та сфери послуг, тощо. " Вивчення досвіду роботи цих підприємств (організацій) в умовах ринкових відносин. " Придбання необхідних навичок самостійної роботи за фахом: від дослідження стану попиту на товари і послуги до їх реалізації на конкретному ринку та прийняття відповідних управлінських рішень. " Добір необхідних матеріалів для написання звіту по практиці та завершення випускної магістерської роботи.


Рекомендована література: 1. ДСТУ 3008:2015 "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення" [Національнии? стандарт Украі?ни] / Украі?нськии? інститут науково-технічноі? і економічноі? інформаціі?". Киі?в: ДП "УкрНДНЦ". 2016. 31 с.
2. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформаціі?, бібліотечноі? та видавничоі? справи. Бібліографічнии? запис. Бібліографічнии? опис. Загальні вимоги та правила складання" [Національнии? стандарт Украі?ни]. Киі?в: Держспоживстандарт Украі?ни, 2007. 47 с.
3. ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" [Національнии? стандарт Украі?ни] / Державна наукова установа "Книжкова палата Украі?ни імені Івана Федорова". - Киі?в: ДП "УкрНДНЦ". 2017. 16 с.
4. Положення про реи?тингову систему оцінювання знань в НаУКМА, затвердженого Наказом №280 від 13.06.2017. URL: https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma/doc_download/193-polozhennia-pro-reitynhovu-systemu-otsiniuvannia-znan

* література, рекомендована керівником.

Форми та методи навчання: Консультування керівника

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська