НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297608

Назва:

Менеджмент персоналуАнотація: Дисципліна до опанування знаннями і навичками з фахової підготовки магістрів, розглядає сучасні концепції менеджменту персоналу в компаніях, орієнтованих на партнерські відносини зі споживачами. Дозволяє опанувати навичками самостійного вибудовування системи управління персоналом, що є актуальним як для розбудови власного бізнесу, так і впровадження функцій HR-менеджменту в мідл-керівництво (що є складовою професійних компетенцій майбутнього фахівця). Вивчає способи забезпечення ефекту лояльності споживачів шляхом проектування ефективного маркетингу персоналу в організації; методи залучення персоналу до формування ефективного брендінгу, а також управління результатами діяльності компанії. Розглядається система управління корпоративною культурою, що ґрунтується на принципах самонавчальної організації, здатної адаптуватися до умов зовнішнього середовища, в т.ч. до змін в поведінці споживача.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: І

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): к.е.н., доц. Романченко Н.В.

Результати навчання: Результати навчання (Learning Outcomes) відповідно до освітньої програми підготовки студентів спеціальності «Менеджмент»: LO 1: Розуміння принципів функціонування організації та організаційної поведінки; LO 2: Вміння створювати систему ефективної комунікації у сфері бізнесу; LO 3: Вміння обґрунтовувати стратегію розвитку організації з використанням навичок критичного мислення у сфері бізнесу; Основні результати навчання (Learning Outcomes) з дисципліни «Менеджмент персоналу»: LO 4: Розуміння закономірностей організаційної поведінки, поведінки груп та окремих людей в організації; застосування знань про справедливість, етику, трудове право, трудові відносини та механізми залучення працівників на робочому місці; LO 5: Вміння визначати організаційні компетенції, розробляти стратегію та процедури їх розвитку в компанії; вміння формувати відповідну організаційну культуру шляхом використання сучасних механізмів та інструментів її побудови і підтримки; LO 6: Вміння визначати потребу у персоналі різних функціональних категорій; розробляти вимоги до претендентів на вакантні посади, використовувати методи професійного добору і відбору кандидатів, оцінювати їхню ефективність; LO 7: Вміння розробляти систему компенсацій та матеріального заохочення й мотивації персоналу на підставі оцінки результатів діяльності персоналу.


Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: «Менеджмент», «Економіка праці», «Економіка підприємства», «Стратегічний менеджмент», «Бізнес-планування», «Психологія в управлінні».

Зміст дисципліни: Цей курс являє собою огляд тем HRM, включаючи глобальні HR, міжкультурну ефективність, управління талантами, залучення співробітників, утримання, навчання або розвиток співробітників, матеріальне й нематеріальне стимулювання, трудове законодавство, стратегічне управління персоналом, планування та підбір персоналу, тестування та відбір, інтерв'ю, управління ефективністю та оцінкою, компенсація, пільги, корпоративна соціальна відповідальність, трудові відносини, етика, технології управління персоналом.


Рекомендована література: 1. Бок Ласло. Робота рулить! Уроки Google: правила гри у команді мрій / Пер. з англ. – Київ: Наш формат, 2017.– 424 с.
2. Балабанова, Л. В. Управління персоналом : підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 467, [1] c.
3. Бірдус, Л. В. Управління персоналом вищого рівня: стратегія та прогнозування / Л. В. Бірдус, М. А. Бірдус // АгроСвіт. – 2015. – № 21. – C. 12–14.
4. Велч Д. Перемога. К.: Наш формат, 2017.
5. Виноградський, М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 500 [4] c.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. Метод навчання – проблемно-орієнтований

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (письмовий екзамен)

Мова навчання: українська