НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297609

Назва:

Корпоративне управлінняАнотація: Сутність курсу «Корпоративне управління» полягає в опануванні принципів корпоративного управління; опануванні навичками формування організаційної культури корпоративного типу; формуванні умінь застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління корпораціями; формуванні навичок взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління АТ; опануванні навичок формування систем стратегічного управління корпораціями, в тому числі шляхом впровадження систем стратегічного планування, моніторингу та контролінгу; формуванні навичок трансформації систем управління АТ.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: ІІ

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Д.е.н., проф. Ігнатьєва І.А.

Результати навчання: РН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;
РН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
РН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями;
РН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;
РН 15. Ідентифікувати та класифікувати нові задачі в сфері менеджменту, описувати, аналізувати та оцінювати відповідні об’єкти, явища та процеси, обирати оптимальні методи їх дослідження.

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: менеджмент, стратегічний менеджмент, економіка підприємства, основи підприємницької діяльності, правознавство

Зміст дисципліни: Тема 1. Передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу Тема 2.Сутність корпоративного управління Тема 3. Інституціональні засади корпоративного управління. Модуль 2. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЄЮ Тема 4. Акціонерне товариство як об’єкт корпоративного управління Тема 5. Організаційний механізм управління акціонерним товариством Тема 6. Управління корпоративним капіталом Тема 7. Корпоративний контроль Розділ 8. Управління державними корпоративними правами Тема 9. Оцінювання ефективності корпоративного управління


Рекомендована література: 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.//www.nau.kiev.ua
2. Господарський кодекс України. – Х.: “Одисей”, 2003. – 248 с.
3. Закон про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю від 2018// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text
4. Закон про акціонерні товариства 2008// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text
5. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/755-15.
6. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. із змінами та доповненнями: станом на 09.06.2013 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2939-17.
7. Закон України «Про захист економічної конкуренції». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/ laws/show/2210-14
8. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997 р. № 710/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 15.
9. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31.
10. Карпенко Г.В. Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства/ Г.В.Карпенко, А.П.Данькевич. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://firearticles.com

11. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління: Підручник / І.А. Ігнатьєва, О.І. Гарафонова. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 600 с.
Додаткової
12. Абрамов Я. Принципи корпоративного управління у світі. Чи слід їх запроваджувати в Україні? / Я.Абрамов. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://contora.com.ua/m_resourse/s_stat1/
13. Арабова Н. Корпоративний секретар у зарубіжних компаніях [Електронний ресурс] / Н. Арабова, М. Грачова // Україна фінансова: інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/ 081.htm.
14. Баюра Д. Корпоративна соціальна відповідальність у системі корпоративного управління /Д. Баюра // Україна: аспекти праці. – 2009.– № 1. – С. 21-25.Форми та методи навчання: Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, розвязання кейс-ситуацій

Методи й критерії оцінювання: Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовують такі форми та методи контролю і оцінювання знань: - поточний контроль; - складання екзамену. Оцінку знань студентів з дисципліни " здійснюють відповідно до вимог організації навчального процесу. Для оцінювання знань використовують чотирибальну національну шкалу та стобальну шкалу оцінювання ECTS. Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення лекційних та практичних занять, враховуючи також самостійну роботу студентів, і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу. Об’єктами поточного контролю є: - активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять; - виконання завдань поточного контролю.

Мова навчання: українська