НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297610

Назва:

Логістичний менеджментАнотація: Метою вивчення дисципліни Логістичний менеджмент є опанування знань базових принципів побудови систем матеріальних потоків та керування ланцюгами постачань. Основними завданнями курсу є оволодіння теоретичними знаннями у сфері логістичного менеджменту за метою пошуку та прийняття найбільш оптимальних логістичних рішень при виконанні загальних виробничих завдань. Предметом вивчення дисципліни є системи матеріальних, інформаційних та фінансових потоків, місце та роль логістичних процесів у оптимізації використання ресурсів та підвищенні ефективності бізнес процесів у ланцюгах постачань.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: ІІ

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): ст. викл. Павленко В.В.

Результати навчання: Розуміння завдання та цілей логістичного менеджменту у структурі організації, можливостей логістики щодо оптимізації та покращення операційної координації між ланками системи потоків. Вміння визначити основні напрями логістичної стратегії в поточних та прогнозованих умовах ринків як важливий критерій конкурентоспроможності бізнесу.

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: логістика, менеджмент

Зміст дисципліни: Місце та значення логістики у сучасному бізнесі. Побудова ланцюгів постачань. Структура логістичної функції. Транспортування, доставка, та ЗЕД. Складська логістика та товарна модифікація. Управління запасами та контроль витрат ланцюгів постачань. Логістична стратегія організації. Перспективи розвитку логістики у системі ланцюгів постачань


Рекомендована література: " Bozarth Cecil C. & Robert B. Handfield, Introduction to operations and Supply Chain Management
" Robert B. Handfield, Ernest L. Nichols, Nichols, Jr. Supply Chain Redesign: Transforming Supply Chains Into Integrated Value System
" Silver E.A.m, Pyke D.F. & Peterson R. Inventory management and Production Planning and Scheduling
" Martin Christopher Logistics & Supply Chain Management
" Steven Nahmias, Facilities layout and location (Ch11 in Production and operation analysis)
" Інформаційний ресурс http://logist.fm/
" Lee, H.L. & Padmanabhan Information distortion in a Supply Chain: the Bullwhip Effect


Форми та методи навчання: лекції, семінари, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль -70 балів; підсумковий контроль екзамен - 30 балів

Мова навчання: українська