НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297611

Назва:

Антикризове управлінняАнотація: Антикризове управління – це особлива система управління підприємством, яка спрямована на запобігання або усунення наслідків впливу несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання всього потенціалу сучасного менеджменту. Курс націлений на формування у студентів знань про виникнення й механізми переборення широкого спектру криз, що виникають у різних сферах господарської діяльності – у виробництві, постачанні, маркетинговій діяльності, соціальній сфері, фінансах тощо. Завдання курсу: розглянути причини та особливості перебігу криз; вивчити підходи до діагностування криз; навчитися розробляти ефективну систему заходів щодо запобігання дестабілізаційним процесам й подолання наслідків впливу криз.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: ІІ

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): проф., д.е.н., Пріб К.А.

Результати навчання: Цілісна система знань з теорії та практики антикризового управління підприємством, визначення стратегії і тактики переборення криз, формування логіки прийняття управлінських рішень, ознайомлення з сучасними інструментами антикризового впливу, які використовуються у вітчизняній і світовій практиці

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Менеджмент

Зміст дисципліни: Зміст дисципліни Тема 1. Сутність і значення антикризового управління. Різновиди і особливості перебігу криз. Тема 2. Стратегії антикризового управління. Тема 3. Формування системи антикризових заходів, тактика переборення криз. Тема 4. Програма і план антикризових заходів. Тема 5. Менеджер у кризах. Формування антикризової команди. Тема 6. Економічні цикли. Особливості виникнення і переборення циклічних криз. Тема 7. Діагностика криз. Тема 8. Оцінювання санаційної спроможності та аналіз ефективності антикризових заходів. Тема 9. Правові та фінансово-економічні аспекти неплатоспроможності (банкрутства).


Рекомендована література: 1. Глєбова А.О. Маховка В.М. Конспект лекцій «Антикризове управління» для студентів освітньої програми «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «магістр». Полтава: НУПП, 2019. 90 с.
2. Смерічевський С.Ф., Кривов'язюк І.В.. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник. 3-тє видання, доповн. і переробл. Київ : Видавничий дім “Кондор”, 2020. 396 с.
3. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник. 3-тє видання, доповн. і переробл. / Кривов’язюк І.В. — Київ : Видавничий дім “Кондор”, 2020. 394 с.
4. Гобела В. В., Живко З. Б., Леськів Г. З., Мельник С. І. Управління кризовими ситуаціями : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 228 с.
5. Войтко, С. В. Лідерство та антикризовий менеджмент : підручник / С. В. Войтко, А. А. Мельниченко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 195 с.Форми та методи навчання: Лекції, семінарські і практичні заняття, кейси, ділові ігри, розрахункові завдання, ситуаційні вправи, індивідуальна та командна підготовка творчих і креативних проектів

Методи й критерії оцінювання: Методи - контрольні роботи, залік, оцінювання активностей у процесі проведення семінарських і практичних занять, індивідуальних і командних проектів. Критерії – відповідно до загально прийнятого в університеті підходу на основі болонської системи

Мова навчання: українська