НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297612

Назва:

Управлінське консультуванняАнотація: Актуальність управлінського консультування обумовлена необхідністю забезпечення ефективного управління підприємством в умовах глобальної конкуренції та волатильності світових та національних ринків. Передбачається дослідження основ менеджмент-консалтингу, етапів консультаційного процесу, аспектів професійної етики консультанта та специфіки формування консультаційної фірми

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: ІІ

Семестр: ІІІ

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): д.е.н., проф. Д’яченко Ю.Ю.

Результати навчання: Формування системи знань щодо особливостей менеджмент-консалтингу. Обґрунтування теоретико-методологічних основ розвитку управлінського консультування. Набуття вмінь і навичок для здійснення управлінського консультування для забезпечення ефективної діяльності компанії з використанням консалтингового інструментарію

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: управління персоналом. антикризове управління

Зміст дисципліни: Загальні основи управлінського консультування. Системне управління організацією. Сутність та етапи консультаційного процесу. Основи менеджмент-консалтингу. Професійна етика консультанта. Специфіка формування консультаційної фірми


Рекомендована література: 1. Бутиліна О.В. Управлінське консультування: навч.-метод. посіб. / О.В. Бутиліна. – Х.: Видавництво «Форт», 2014. – 165 с.
2. Основи управлінського консультування: навчальний посібник / І.В. Семеняк, Д.В. Мангушев. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 128 с.
3. Основи управлінського консультування: навч. посіб. / Шелегеда Б.Г., Шарнопольська О.М., Василишина Л.М. – Донецьк: ТОВ „ВРА Епіцентр”. – 2013. – 188 с.
4. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» / Уклад.: Л.Є. Довгань, І.П. Малик, М.В. Шкробот. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 198 с.
5. Управлінський консалтинг: підручник / Безкровний М.Ф., Кропивко М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко Т.Д. – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – 336 с.


Форми та методи навчання: Контекстне навчання, проблемне навчання, імітаційне навчання

Методи й критерії оцінювання: Оцінювання виконаня контрольних робіт, самостійних завдань, ситуаційних завданнь, реферативних робіт, оцінювання залікової відповіді, рейтингове оцінювання за 100-ю системою

Мова навчання: українська