НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297613

Назва:

Управління змінамиАнотація: Дисципліна націлена на набуття знань й оволодіння навичками щодо управління змінами. Основними завданнями є: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі управління змінами у мінливих умовах внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування бізнесу; розуміння сутності та генезису змін, чинників їх провокування або гальмування, природи виникнення індивідуальних, групових й організаційних бар’єрів реалізації змін; набуття навичок моніторингу і оцінок опору змінам, визначення його причин, форм і варіацій прояву; оволодіння інструментарієм аналізу наявних ресурсів організації для здійснення змін; набуття компетентностей щодо розробки заходів з управління змінами, зниження опору, створення та забезпечення роботи цілісної систем менеджменту в умовах змін; опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами, розробки й реалізації ефективних моделей реалізації змін.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: ІІ

Семестр: IV

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): проф., д.е.н., Пріб К.А.

Результати навчання: Цілісна система знань з теорії та практики управління змінами, визначення стратегії і тактики впровадження змін, формування логіки прийняття управлінських рішень, ознайомлення з сучасними інструментами управління змінами, які використовуються у вітчизняній і світовій практиці

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Менеджмент

Зміст дисципліни: Зміст дисципліни Тема 1. Концептуальні основи курсу. Тема 2. Види та сутність змін. Тема 3. Індивідуальні зміни. Тема 4. Подолання опору змінам. Тема 5. Управління командними і груповими змінами. Тема 6. Організаційні зміни. Тема 7. Моделі управління змінами, планування і реалізація змін в організації. Тема 8. Лідерство у змінах та формування команди змін. Тема 9. Стратегічні і структурні зміни.


Рекомендована література: Рекомендована література (не менше 5 джерел, бажано найновіша - «свіжі» роки видання, без РОСІЙСЬКОЇ!) 1. Управління змінами [Текст] : підручник / [А. А. Мазаракі та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. - 543 с.
2. Адізес І. К. Управління змінами / І.Адізес; пер. з англ. Т.Семигіна. - К.: Book Chef, 2018.-640 с.
3. Управління змінами та розвитком підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гринько, Т. З. Гвініашвілі ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Біла К. О. [вид.], 2019. - 364 с.
4. Гринь Є.Л. Ефективність управління організаційними змінами в менеджменті підприємств: теорія, методологія, практика: моногр. Харків: Смугаста типографія, 2018. 478 с.
5. Управління змінами на виробничому підприємстві: теоретичні засади та методичний інструментарій [Текст] : монографія / Г. А. Дорошук, Г. О. Граціотова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Освіта України, 2021. - 207 с.

Форми та методи навчання: Форми та методи навчання Лекції, семінарські і практичні заняття, кейси, ділові ігри, розрахункові завдання, ситуаційні вправи, індивідуальна та командна підготовка творчих і креативних проектів

Методи й критерії оцінювання: Методи й критерії оцінювання Методи - контрольні роботи, екзамен, оцінювання активностей у процесі проведення семінарських і практичних занять, індивідуальних і командних проектів. Критерії – відповідно до загально прийнятого в університеті підходу на основі болонської системи

Мова навчання: українська