НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297614

Назва:

Методологія наукових дослідженьАнотація: Освітня компонента "Методологія наукових досліджень" є однією із складових комплексної підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Вона спрямована на освоєння теоретичних засад проведення наукових досліджень та методології їх здійснення, а також набуття практичних навиків, які допоможуть здобувачам вищої освіти при підготовці магістерської роботи і в майбутній професійній діяльності у сфері менеджменту.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: IIд

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): Храпкіна В.В., д.е.н., проф.

Результати навчання: Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами; планувати і проводити наукові дослідження, демонструвати результати наукових робіт та готувати їх до оприлюднення

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Науково-дослідна практика

Зміст дисципліни: Поняття науки та регулювання наукової діяльності Організація наукового дослідження Інформаційна база наукових досліджень Основні положення наукової методології Загальні методи наукових досліджень Спеціальні методи економічних досліджень Оформлення результатів наукового дослідження


Рекомендована література: 1. Вихрущ В.О. Методологія та методика наукового дослідження / В.О. Вихрущ, Ю. М. Козловський - Львів : Львівська політехніка, 2020. - 336с
2. Конверський А. Основи методології та організації наукових досліджень / К. : ЦУЛ, 2021. - 351с.
3. Бруханський Р. Ф. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. /
Р.Ф. Бруханський - Тернопіль : Осадца Ю.В., 2022. - 208 с. URL: http://surl.li/fflcn
4. Медвідь В. Ю. Методологія та організація наукових досліджень (у структурно-логічних схемах і таблицях): навч. посіб. / В. Ю. Медвідь, Ю. І. Данько, І. І. Коблянська. - Суми: СНАУ, 2020. - 220 с. URL: https://agro.snau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/20201113_100711.pdf
5. Данильян О. Г. Методологія наукових досліджень : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. - Харків : Право, 2019. - 368 с. URL: https://library.nlu.edu.ua/poln_text/senmk/omnd.pdf
6. Ладанюк А. П. Методологія наукових досліджень: навчальний посібник / А.П.Ладанюк., Л.О.Власенко, В.Д. Кишенько. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2018, - 352с. URL: http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2019/Ladanuk_2018_352.pdf
7. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак. - Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. - 260 с. URL: https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/Articles/gornostal/vajinskii%20posibnyk.pdf
8. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К. Демидов. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. - 236 с. URL: https://isp.kiev.ua/images/Page_Image/Library/Methodology_Zatserkovny_Tishayev_Demidov.pdf
9. Mahmoud Ahmed Darwish Methodology of scientific research and its modern divisionsaccording to Withney, Marquis, Good And Scates, And Vandalen // International Journal of Cultural Inheritance & Social Sciences (IJCISS) Vol. 4 Issue 7, March 2022, ISSN: 2632-7597.
10. What Are the Different Types of Scientific Research? URL: https://akjournals.com/page/types-of-scientific-research
11. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

Форми та методи навчання: Індивідуальна та групова форми навчання. Словесні, наочні, практичні методи навчання. Загальні методи (проблемного викладу, репродуктивний, проблемно-пошуковий, евристичний); спеціальні методи навчання (робота в малих групах, командна робота, презентації

Методи й критерії оцінювання: Усний, письмовий контроль, тестовий, графічний методи контролю. Використовуються критерії оцінювання, визначені "Положенням про критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Національному університеті "Києво-Могилянська академія", затвердженому та введеному в дію наказом №643 від 29.12.2021 р. Рейтингова 100-а бальна система система оцінювання

Мова навчання: українська