НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297616

Назва:

Практика педагогічнаАнотація: Відповідальним етапом у професійному становленні майбутнього магістра, викладача - є педагогічна практика. Її мета - формування необхідних педагогічних навичок і умінь, практична підготовка фахівців, здатних працювати як за традиційними так і за новими педагогічними технологіями, творчий розвиток майбутніх спеціалістів-маркетологів. Програма педагогічної практики студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр спеціальності маркетинг складена у відповідності з вимогами навчального плану підготовки. Ця практика є обов'язковою складовою частиною підготовки і проводиться на базі університету, протягом 15-ти тижнів без відриву від навчання Керівниками практики призначаються викладачі кафедри маркетингу та управління бізнесом, які мають значний педагогічний досвід.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: ІІ

Семестр: IV

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Викладачі кафедри

Результати навчання: Застосовувати педагогічні технології та проводити заняття з фахових навчальних дисциплін відповідно до чинного законодавства.

Спосіб навчання: Дистанційний/проведення особистих консультацій з керівником

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Базові та професійні курси підготовки зі спеціальності, Методика викладання управлінських дисциплін у вищій школі.

Зміст дисципліни: " На основі засвоєння науково-теоретичних засад методики викладання маркетингових дисциплін у вищій школі оволодіти первинними практичними навичками і вміннями проведення різноманітних занять, лекцій, семінарів, виховних заходів та виконання інших видів викладацької роботи; " Засвоєння основ методики складання та удосконалення навчально-методичної документації; " Засвоєння основ методики та практики організації навчального процесу у вищому навчальному закладі; " Набуття досвіду у проведені виховних заходів зі студентами. " Змістом педагогічної практики має бути здійснення наступних заходів: " Вивчення навчально-методичної документації кафедри (програм навчальних курсів, планів семінарських занять, тематики контрольних робіт, контрольних та екзаменаційних питань, контрольно-кваліфікаційних робіт); " Участь в удосконаленні та актуалізації навчально-методичних документів з дисциплін, які читаються на кафедрі (оновлення літератури, джерел, змісту) за вказівкою керівників; " Ознайомлення зі спеціальною літературою, в тому числі з педагогіко-методичною. " Участь у методичних семінарах кафедри (за погодженням керівниками практики та завідувачем кафедри) " Проведення за участю керівників практики семінарських занять, які мають бути відрецензовані керівниками і на які запрошуються викладачі кафедри. " Читання пробної лекції. " Асистування викладачам та керівникам у підготовці та проведені семінарських занять, засідань наукових гуртків, керівництві та написанні курсових робіт, перевірці та оцінці письмових контрольних а курсових робіт (для магістрів). " Відвідування занять інших студентів - практикантів. " Підготовка текстів лекцій, планів-конспектів семінарських занять з різних навчальних дисциплін.


Рекомендована література: 1. ДСТУ 3008:2015 "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення" [Національнии? стандарт Украі?ни] / Украі?нськии? інститут науково-технічноі? і економічноі? інформаціі?". Киі?в: ДП "УкрНДНЦ". 2016. 31 с.
2. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформаціі?, бібліотечноі? та видавничоі? справи. Бібліографічнии? запис. Бібліографічнии? опис. Загальні вимоги та правила складання" [Національнии? стандарт Украі?ни]. Киі?в: Держспоживстандарт Украі?ни, 2007. 47 с.
3. ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" [Національнии? стандарт Украі?ни] / Державна наукова установа "Книжкова палата Украі?ни імені Івана Федорова". - Киі?в: ДП "УкрНДНЦ". 2017. 16 с.
4. Положення про реи?тингову систему оцінювання знань в НаУКМА, затвердженого Наказом №280 від 13.06.2017. URL: https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma/doc_download/193-polozhennia-pro-reitynhovu-systemu-otsiniuvannia-znan

* література, рекомендована керівником.

Форми та методи навчання: Настановчі лекції. Консультування керівника

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська