НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297617

Назва:

Оцінка бізнесуАнотація: Курс "Оцінка бізнесу" дозволяє сформувати систему знань з теорії вартісної оцінки бізнесу та отримати навички практичного застосування різних методів оцінки бізнесу для використання її результатів у відповідних цілях, в тому числі і з метою управління вартістю компанії. Основна увага приділяється вивченню нормативно-правового і методичного забезпечення вартісної оцінки бізнесу, освоєнню різних методів оцінки бізнесу в межах трьох методологічних підходів. Дисципліна охоплює повний цикл - від виникнення оціночної діяльності до сучасних методів оцінки бізнесу відповідно до Міжнародних та Національних стандартів оцінки. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває суть, значення і цілі оцінки бізнесу, основні етапи проведення оціночних робіт, концептуальні основи оцінки бізнесу, основні підходи і методи вартісної оцінки підприємства. Другий рівень дозволяє апробувати отримані знання шляхом їх практичного застосування в частині освоєння процедури оцінки, визначення вартості бізнесу і майна з використанням різних методів, формування висновку про вартість бізнесу і майна, підготовки звіту про оцінку. Знання, предбачені курсом "Оцінка бізнесу", в комплексі зі знаннями інших дисциплін фокусуться на формуванні компетенцій щодо оцінки вартості бізнесу, розробки стратегії управління підприємством в контексті зростання рівня його капіталізації та реалізації її на практиці.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: І

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): д.е.н., доц. Могилова М.М.

Результати навчання: Формування системи знань щодо концепції вартісно-орієнтованого управління бізнесом; засвоєння базових теоретичних положень з вартісної оцінки бізнесу.
Вивчення процесу організації та процедури оцінки вартості бізнесу, майна й майнових прав згідно нормативно-правових вимог; засвоєння методичних засад і методологічних підходів вартісної оцінки бізнесу.
Набуття практичних навичок оцінки вартості бізнесу (ЦМК) і майна, в тому числі нерухомості і рухомого майна, ОПІВ, з використанням різних методів для визначення відповідного виду вартості у процесі управління компанією.

Спосіб навчання: Аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Основи підприємництва; Статистика; Економіка підприємства; Бухгалтерський облік; Операційний менеджмент; Фінансовий менеджмент; Інвестиційний менеджмент; Економічний аналіз; Основи бізнес-аналізу; Стратегічне управління та розвиток бізнесу; Корпоративне управління.

Зміст дисципліни: Теми курсу: "Концептуальні, інституційні та нормативно-правові основи оцінки бізнесу; "Основні поняття та принципи оцінки бізнесу; "Порядок, процедура та інформаційна база оцінки бізнесу; "Порівняльний (ринковий) підхід до оцінки вартості бізнесу та майна; "Дохідний підхід до оцінки вартості бізнесу та майна; "Майновий підхід до оцінки вартості бізнесу і витратний підхід оцінки вартості майна; "Обґрунтування і формування висновку про вартість бізнесу


Рекомендована література: 1. Оцінка бізнесу та його складових : навч. посіб. для студентів, які навчаються за спец. 051 - Економіка / Е. І. Цибульська. - К. : Видавничий дім "Кондор", 2020. - 364 с.
2. Оцінка бізнесу та нерухомості: Навч. пос. / [Кучеренко В.Р., Квач Я.П., Сментина Н.В., Улибіна В.О., Андрейченко А.В.] - 2-ге видання. - Одеса: Асторопринт, 2013. - 235 с.
3. Захарчук О. В., Заяць В. М., Могилова М.М. та інш. Методичні рекомендації з оцінки майна в аграрних підприємствах України. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2020. - 272 с.
4. Про затвердження Національного стандарту № 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів" : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2004 р. № 1655 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.
5. Mercer Z. Christopher, Harms V. Travis. Business Valuation (the Integrated Theory). Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2008, 225 p.
6. Damodaran A. Value based management & shareholder value added (SVA) [Electronic resource] / A. Damodapan. - Mode of access : http://strategic innovation.com.sg/resources/03_VBM.
7. International Valuation Standards. URL: https: //www.rics.org/globalassets/rics-website/media/uph olding-professional-standards/sector-standards/valuation/ international-valuation-standards-rics2.pdf.
8. European Valuation Standards - 2016. The European Group of Valuers' Associations. URL: https://www.tegova.org/ data/bin/a5738793c0c61b_EVS_2016.pdf.
9. RICS professional standards and guidance, Europe Bank lending valuations and mortgage lending value. 1st edition. March 2018. www.rics.org. Retrieved from https://www.rics.org/globalassets/ricswebsite/media/upholding-professio nal-standards/sectorstandards/valuation/bank-lending-valuations-andmortgage-lending-value-1st-edition-rics.pdf.


Форми та методи навчання: лекцій, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен)

Мова навчання: українська