НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297618

Назва:

Методика викладання управлінських дисциплін у вищій школіАнотація: Формування спеціальних знань з дидактики, педагогічних методик, підходів, прийомів і практики проведення занять з маркетингу та системи знань про зміст, планування й організацію навчального процесу для маркетингових дисциплін, закономірності інноваційного розвитку освітньої системи, особистісно-орієнтовані, інтерактивні, інформаційні кредитно-модульні технології навчання маркетингу.

Тип дисципліни: Нормативна

Рік навчання: І

Семестр: ІІд

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): д.е.н., проф. Россоха В.В.

Результати навчання: Сформовані компетентності, про що свідчать:
здобуті знання теорії; набуті вміння і навички; критичне мислення; творче застосування знань, умінь і навичок; здатність розв’язувати проблеми, протистояти викликам; уміння працювати в колективі; здатність управляти власними емоціями; сформована система ставлень; суб’єктний досвід застосування знань і вмінь.

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: «Маркетинг», «Маркетинг впливу», «Маркетинг послуг», «Маркетингові комунікації», «Маркетингова товарна політика», , «Логістика», «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу»

Зміст дисципліни: Модуль 1. Методологічні засади навчального процесу 1. Нормативно-законодавчі, дидактичні, методичні й технологічні засади компетентнісного підходу до навчання 2. Загальні й специфічні закономірності навчання 3. Методики, технології, методи, підходи і прийоми навчання Модуль 2. Методично-організаційні основи викладання маркетингу 4. Організація навчального процесу викладання маркетингу 5. Типи і форми викладання маркетингу 6. Методики, технології, підходи і методи викладання маркетингу та оцінювання знань з маркетингових дисциплін 7. Інноваційні технології викладання маркетингових дисциплін у вищій школі


Рекомендована література: 1. Методика викладання у вищій школі : навч.-метод. посіб. / уклад В. І. Кобаль. Мукачево : МДУ. 2016.203 с.
2. Жарська І. О. Інтерактивні методи навчання в маркетингу: навч. посіб. Одеса : Атлант, 2017. 200 с.
3. Россоха В. В. Методика викладання маркетингу на засадах компетентнісного підходу. Сучасна соціально-економічна система: парадигма, завдання і тенденції : зб. наук. праць у 2-х ч. Ніжин, 2018. Ч. 2. С. 173–176.
4. Россоха В. В. Парадигма "Індустрії 5.0" як чинник формулювання нових освітніх та професійних компетенцій. Нові компетенції для Індустрії 5.0 та управління даними для закладів вищої освіти : збірник матеріалів круглого столу / під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" [та ін.]. Київ : НаУКМА, 2023. C. 108-111. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24481
5. Россоха В. В., Черемісіна С. Г. Концептуальні засади формування ключових компетентностей фахівців для "Індустрії 5.0". Нові компетенції для Індустрії 5.0 та управління даними для закладів вищої освіти : збірник матеріалів круглого столу / під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" [та ін.]. Київ : НаУКМА, 2023. C. 12-21. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24492

Форми та методи навчання: Лекції, семінари, практичні, контрольні

Методи й критерії оцінювання: Тестування, опитування, співбесіда, За рівнями: високий (91-100), достатній (81-90), середній (71-80), низький (65-70)

Мова навчання: українська