НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297619

Назва:

Стратегічне управління та розвиток бізнесуАнотація: Стратегічне управління є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства, що дозволяє вивчати зовнішнє оточення та потенціал підприємства, формулювати стратегії відповідно до внутрішніх та зовнішніх можливостей розвитку підприємства, організовувати і стимулювати діяльність підприємства щодо досягнення цілей на основі забезпечення реалізації визначених стратегій. Практичне вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства у майбутньому, залежить від ефективності використання керівництвом інструментів та методів стратегічного управління. Курс “Стратегічне управління та розвиток бізнесу” передбачає набуття студентами необхідного рівня знань та навичок щодо визначення актуальних проблем розвитку організацій та прийняття стратегічних рішень, сприяє формуванню здатності самостійно стратегічно мислити. Містить певне коло знань про логіку розробки та методи обґрунтування цілей, завдань, стратегій підприємств, зміст і форми організації окремих підсистем стратегічного управління, умови забезпечення ефективного функціонування системи стратегічного управління у динамічному ринковому середовищі.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: І

Семестр: ІІд

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): к.е.н., доц. Л.В. Пан

Результати навчання: Курс дозволить студентам отримати практичні навички в галузі стратегічного управління та розробці ефективних управлінських рішень з метою забезпечення розвитку бізнесу.
За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни
студент набуває наступні компетентності:
Інтегральна компетентність:
- здатність розв`язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування
Загальні компетентності:
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально-відповідально та свідомо;
- здатність розробляти та управляти проєктами;
- здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології;
Фахові компетентності:
- здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти;
- здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи
щодо впровадження попереджуючих дій за умов сильних та слабких сигналів щодо змін зовнішнього середовища;
- здатність визначати показники сталого розвитку на
вищому, регіональному, місцевому та організаційному рівнях;
- здатність розробляти стратегічні документи розвитку
соціально-економічних систем;
- здатність забезпечувати належний рівень якості
управлінських та адміністративних продуктів, послуг чи процесів;
- здатність аналізувати діяльність інституцій державного та
корпоративного секторів;
- здатність оцінювати конкретну управлінську ситуацію,
використовуючи відповідні інструменти аналізу: галузевий аналіз,
аналіз ринку, PEST-аналіз, матричний аналіз, SWOT-аналіз тощо
із економічним обґрунтуванням та розробкою шляхів покращення
ситуацій.
Програмні результати навчання:
- знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу
публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських
рішень;
- визначати пріоритетні напрями впровадження електронного
урядування та розвитку електронної демократії;
- здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами,
ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні
моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загальноорганізаційних структур;
- уміти розробляти програмні документи щодо розвитку компанії, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи;
- розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні, антикорупційні та екологічні наслідки варіантів рішень;
- формувати систему показників та критеріїв оцінки ефективності діяльності компанії, здійснювати їх корегування;
- здійснювати стратегічне та оперативне планування діяльності бізнес-структур;
- вміти визначати пріоритети з метою делегування повноважень та відповідальності, організації процесу виконання завдань відповідно до принципів та корпоративної культури управління.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
- термінологічну базу стратегічного управління та
управління змінами;
- особливості формування та функціонування інструментів
управління змінами;
- методи подолання конфліктів у процесі змін;
- функції менеджера-адміністратора в процесі стратегічного
управління та управління змінами;
- методологію та інструментарій стратегічного управління
інноваціями, ризиками, проєктами, змінами, якістю;
вміти:
- розробляти ефективний план дій щодо запровадження
змін;
- формувати команду для проведення змін;
- застосовувати ефективні форми контролю, координувати
та регулювати діяльність в цілому;
- володіти навичками стратегічного управління
індивідуальними, груповими та організаційними змінами;
- здійснювати стратегічне управління процесом змін на
різних етапах;
- проводити моніторинг та аналіз процесу змін;
- володіти методами стимулювання персоналу в процесі
стратегічного управління та управління змінами;
- використовувати комунікаційні технології для підтримування ділових та особистісних контактів в процесі управління змінами;
- використовувати сучасні методи наукового пізнання і
здійснювати наукові дослідження щодо стратегічного
управління та управління змінами.

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Курс є синтетичним, базується на засвоєнні матеріалів попередніх курсів: “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Управління проектами”.

Зміст дисципліни: Концептуальні основи стратегічного менеджменту. Стратегічний аналіз: технологія, методика, інструментарій. Місія як індикатор правильного бачення бізнесу. Загальні корпоративні стратегії управління підприємством. Бізнес-стратегії розвитку підприємства. Стратегічні дії компаній на різних етапах ЖЦ. Стратегії впровадження на ринок нових товарів. Стратегії для зростаючих ринків. Визначення стратегії для зрілих ринків та ринків, що звужуються. Система збалансованих показників (СЗП) як інструмент стратегічного управління.


Рекомендована література: Рекомендована література Основна література
1. Сумець О. М. Стратегічний менеджмент: підручник / О. М. Сумець; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр.справ, Кременч. льот. коледж. – Харків : ХНУВС, 2021. – 208 с.
2. Гевко О.Б., Шведа Н.М. Стратегічне управління: Навчальний посібник. Для студентів усіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» /– Тернопіль ФОП Паляниця В. А., 2016. – 152 с.
3. Бутко М.П., Дітковська М.Ю., Задорожна С.М.та ін. Стратегічний менеджмент.: навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М. П.– К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 376 с.
4. Пан Л.В. Методичне забезпечення семінарських, практичних та самостійних занять з курсу “Стратегічне управління” для студентів напряму підготовки 0501: Економіка та підприємництво / Укл.: Л.В. Пан – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2003.– с. 55.
5. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699с.
6. Thompson A.A, Strickland A.J. Strategic Management: Concepts and Cases. – McGraw-Hill Education, 2001. – 1079 p.
7. Collins J. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap and Others Don't. – HarperBusiness, 2001. – 400 p.
8. Draper T. (2017). How to be The Startup Hero: A Guide and Textbook for Entrepreneurs and Aspiring Entrepreneurs. San Francisco, California: Independently published.
9. Osterwalder A., Pigneur Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.; 1st edition.
10. Mayers, Cris. (2018). How To Find Your Ikigai And Transform Your Outlook On Life And Business. Forbes. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/chrismyers/2018/02/23/how-to-find-your-ikigai-and-transform-your-outlook-on-life-and-business/#42836f3b2ed
11. Spender J.-C. Business strategy: managing uncertainty, opportunity, and enterprise. – Oxford: Oxford univ.press, 2014. - xxiv, 314 p.
12. Kaplan R.S., Norton D.P. The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. – Harvard Business Review Press, 2000. – 416p.
Додаткова література
13. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз.– К.: Алерта, 2008. – 480с.
14. Chan Kim W. Blue Ocean Strategy, Expanded Edition: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. – Harvard Business Review Press, 2015. – 320 p.
15. . Kotter John P. Accelerate: Building Strategic Agility for a Faster-Moving World. – Harvard Business Review Press, 2014. – 224p.
16. Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J. Strategy Safari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management. – Free Press, NY, 2005. – 416p.
17. Porter, M. E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, March, pp. 63–78.
18. Mullins J., Komisar R. (2009). Getting to Plan B: Breaking Through to a Better Business Model. Boston: Harvard. Business Press.Форми та методи навчання: лекцій, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (залік)

Мова навчання: українська