НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297620

Назва:

Креативність та критичне мисленняАнотація: Курс передбачає формування у студентів креативного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до інноваційних задач, набуття знань та навичок в області розвитку креативного середовища і створення креативної організації. В межах вивчення даного курсу студенти отримають знання з управління креативними процесами на підприємствах. Викладання курсу враховує існуючий закордонний і вітчизняний досвід в цьому порівняно новому напрямку менеджменту, що дозволить студентам отримати необхідні знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для ефективної роботи креативного управлінця.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: ІІІ

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): к.е.н., доц. Гуменна О.В.

Результати навчання: Формування системи знань щодо системного підходу до креативного менеджменту
Набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з використанням інноваційного інструментарію
Дотримання принципів академічної доброчесності

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Менеджмент, Маркетинг, Психологія управління, Економіка підприємства

Зміст дисципліни: 1. Сутність креативності в бізнесі. Поняття креативного менеджменту: чому це зараз must have? 2. Латеральне мислення та креативні ідеї 3. Креативні організації: види, форми організації, основи діяльності Управління розробкою креативних рішень. 4. Як мотивувати і розвинути креативність 5. Інструментарій для менеджменту ідей – як працювати з ідеєю 6. Нейромаркетинг та нейролінгвістичне програмування: чому споживач хоче оригінальності 7. Лідерство і формування креативного простору


Рекомендована література: 1. Божидарнік Т.В. Креативний менеджмент: навчальний посібник / Т.В. Божидарнік, Н.М. Василик. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 498 с.
2. Вартанова О.В. Креативний менеджмент як підґрунтя розвитку креативних працівників підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Вартанова, І.В. Шестер. – Режим доступу: http://stvua.com/?wpfb_dl=18.
3. Гуменна О.В. Управління розробкою креативних рішень в організації. / Матеріал науково-практичної конференції "Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2016)", 24-25 березня 2016 року. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/ 123456789/15093/Humenna_Upravlinnia_rozrobkoiu_kreatyvnykh.pdf?sequence=1
4. Гуменна О.В., Харламова Г.О. Креативність врятує: уроки для України. // ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2018. – №1(196). – Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/04/196_76-84.pdf
5. Гуменна О.В., Чала Н.Д. Створення креативних хабів при університетах: світовий досвід та чинники успіху // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 2019. – №4(1). – С.27-33. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16655
6. Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема : Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / авт. кол. : Ю. М. Бажал, І. В. Бакушевич У. Венесаар та ін. / за ред. д-ра екон. наук проф. Ю. М. Бажала. — К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2015. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/27600/1/Bazhal_Innovatsiine_pidpryemnytstvo_2015.pdf
7. Калініченко Ю.Б. Креативність як основа менеджменту організації / Ю.Б. Калініченко, Я.І. Смірнова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4, Т. II. – С. 186-191.
8. Литвин І.В. Особливості пошуку інноваційних ідей у системі креативного менеджменту / І.В. Литвин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 360-364.
9. Підкамінний І.М. Креативний менеджмент в системі менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / І.М. Підкамінний, О.В. Самокиш. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/30215/1/Pidkaminnyi%20I.M._Kreatyvnyi%20menedzhment.pdf
10. Продіус О.І. Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління [Електронний ресурс] / О.І. Продіус // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2012. – № 2 (3). – С. 67-72. – Режим доступу до журн.:http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.html.
11. Процак К.В. Креативність персоналу як важливий чинник інноваційного розвитку підприємства / К.В. Процак, О.П. Просович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 698. – С. 272- 276.
12. Свидрук І.І. Креативний менеджмент. Навч. посіб – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.

Форми та методи навчання: лекцій, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (ділові ігри, кейси, творчі завдання); підсумковий контроль / залік (захист фінального командного проекту) – 30 балів

Мова навчання: українська