НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297621

Назва:

Злиття та поглинання корпораційАнотація: Курс "Злиття та поглинання корпорацій" дозволяє сформувати систему знань з теорії інтеграції бізнесу шляхом злиття і поглинання компаній як можливої стратегії їх розвитку та отримати навички практичного застосування щодо основних форм і методів угод M&A. Основна увага приділяється вивченню нормативно-правового, інституційного і методичного забезпечення злиття і поглинання корпорацій, освоєнню організаційних і економічних засад здійснення угод M&A. Дисципліна охоплює повний цикл - від історичних аспектів розвитку ринку M&A до організаційно-економічного механізму угод злиття і поглинання. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні та історичні аспекти ринку M&A, принципові ознаки і види злиттів та поглинань, мотиви і чинники M&A, інституційне забезпечення процесу. Другий рівень дозволяє апробувати отримані знання шляхом їх практичного застосування в частині освоєння організаційних засад угод M&A, поетапної процедури і механізму злиття і поглинання, визначення економічної ефективності угоди M&A. Знання, предбачені курсом "Злиття та поглинання корпорацій", в комплексі зі знаннями інших дисциплін фокусуться на формуванні компетенцій щодо злиття та поглинання корпорацій в контексті обґрунтування альтернативної органічному зростанню стратегії.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: IV

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): д.е.н., доц. Могилова М. М.

Результати навчання: Формування системи знань щодо стратегії розвитку шляхом злиття і поглинання компаній; засвоєння базових теоретичних положень з управління процесами M&A.
Вивчення процесу організації та процедури проведення угод M&A згідно нормативно-правових вимог; засвоєння організаційно-економічного механізму злиття та поглинання корпорацій.
Набуття практичних навичок з визначення мотивів злиття і поглинання, з обґрунтування компанії-цілі (компаній-цілей) для злиття чи поглинання, з оцінки економічної ефективності угоди M&A.

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Основи підприємництва; Економіка підприємства; Операційний менеджмент; Фінансовий менеджмент; Інвестиційний менеджмент; Стратегічне управління та розвиток бізнесу; Корпоративне управління; Оцінка бізнесу.

Зміст дисципліни: Теми курсу: "Теоретичні, історичні та інституційні аспекти розвитку ринку M&A; "Мотиви і механізм здійснення угод злиття і поглинання; "Організаційні засади і процедура проведення злиття і поглинання; "Фінансова розвідка і due diligence при злитті та поглинанні; "Укладання угоди M&A та її фінансування; "Економічна оцінка ефективності угоди M&A.


Рекомендована література: 1. Gaughan P. Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings / Patrick A. Gaughan. - New York: Wiley, 2015. - 655 p. - (5th Edition).
2. Roberts А. Mergers and Acquisitions / Pr. Alexander Roberts, Dr William Wallace, Dr Peter Moles // Edinburgh Business school, 2012. 17 p.
3. Ferhan A., Can Tansel K. Contemporary look on historical evolution of mergers and acquisitions / International Journal of Economics, Commerce and Management, 2016. 194 p.
4. Табахарнюк М. О. Гра на мільйон : практика злиття та поглинання в Україні. К : Київська книжково-журнальна фабрика, 2012. 304 с.
5. Хаустова В. Є., Колодяжна Т. В. Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність економіки в умовах глобалізації : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. 416с.
6. Моросіні П. Управління комплексними злиттями / Моросіні П'еро, Стеджер Ульріх / Пер. з англ. Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2014. 304 с.
7. Статистика злиттів та поглинань. URL : https://imaa-institute.org/valuation-insights/.

Форми та методи навчання: Індивідуальні завдання (ессе) з теоретичних питань; командний проєкт з обґрунтування компанії-цілі (компаній-цілей) для злиття чи поглинання; практичні завдання (кейси) з оцінки компаній - учасників угод M&A та визначення ефективності угоди.

Методи й критерії оцінювання: Активність роботи на практичному занятті - 0,5 бали; Підготовка індивідуального проєкту - 5 балів; Підготовка командного проєкту - 3 бали; Рішення завдань практикуму (кейси) - 5 балів; Залік - 30 балів

Мова навчання: українська