НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297623

Назва:

Стратегічний маркетингАнотація: Стратегічний маркетинг є одним з інструментів управління розвитком підприємства на основі системного підходу, сегментації ринку, когнітивної науки та теорії менеджменту з метою забезпечення сталого розвитку підприємства в умовах глобалізації та нестабільності ринків. Передбачається дослідження основ аналізу маркетингового середовища, сутності та принципів вибору маркетингових стратегій.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: ІІІ

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): д.е.н., проф. Д’яченко Ю.Ю.

Результати навчання: Формування системи знань щодо особливостей стратегічного маркетингу. Обґрунтування теоретико-методологічних основ стратегічного маркетингу. Набуття вмінь і навичок для здійснення стратегічного маркетингу для забезпечення ефективної діяльності компанії

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: стратегічне управління підприємством

Зміст дисципліни: Сутність і сфера стратегічного маркетингу. Аналіз маркетингового середовища. Визначення конкурентних переваг. Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку. Маркетингові стратегії зростання. Маркетингові стратегії диференціації і позиціонування. Маркетингові рішення в умовах глобалізації


Рекомендована література: 1. Антошкіна Л.І. Стратегічний маркетинг: навч.-метод. посіб. для ВНЗ / Л. І. Антошкіна О. П. Сологуб І. О. Тарлопов В. Ю. Фролова ; Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу. – Донецьк: ЮгоВосток, 2013. – 278 c.
2. Басій Н.Ф. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. для студентів спец. "Готельна і ресторанна справа" / Н. Ф. Басій; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів: Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. – 463 c.
3. Виноградова О.В., Крижко О.В.. В49 «Маркетинговий менеджмент». ч.2. «Організація офісної діяльності». Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2018. – 137 с. – [Електронний ресурс]. Режим доступу – http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1702_36465668.pdf
4. Дарчук В.Г. Аналіз та планування маркетингової діяльності. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 146 с. – [Електронний ресурс]. Режим доступу – http://www.dut.edu.ua/uploads/l_796_67558907.pdf
5. Гуржій Н.М. Управління стратегічним маркетингом: парадигма, інструментарій, результативність: монографія / Н. М. Гуржій. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 559 с.


Форми та методи навчання: Контекстне навчання, проблемне навчання, імітаційне навчання

Методи й критерії оцінювання: Оцінювання виконаня контрольних робіт, самостійних завдань, ситуаційних завданнь, реферативних робіт, оцінювання залікової відповіді ,рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська