НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297625

Назва:

Магістерська роботаАнотація: Процес навчання за програмою "магістр" завершується підготовкою і публічним захистом магістерської роботи. З одного боку, це форма державного контролю засвоєння студентами знань і набутих умінь, а, з іншого, - кульмінаційний етап становлення майбутнього магістра, можливість самоствердження випускника як компетентного фахівця, здатного розв'язувати комплексні проблеми маркетингової діяльності й отримати від державної екзаменаційної комісії (ДЕК) офіційне підтвердження рівня своєї кваліфікації. Магістерська робота належить до категорії самостійних наукових досліджень, основу яких становить моделювання вже відомих рішень. Виконання такої роботи спрямоване не стільки на вирішення наукових питань, скільки на свідчення того, що її автор навчився самостійно вести науковий пошук, аналізувати досліджувану проблему, знаходити найдоцільніші способи і прийоми її розв'язання. Метою виконання магістерської роботи спеціальності "Маркетинг" є закріплення набутих в процесі навчання теоретичних знань з фундаментальних положень економічної теорії, теорії фінансів, менеджменту і маркетингу на мікро- і макрорівні та практичних навиків, необхідних для подальшої самостійної наукової та виробничої діяльності. Для досягнення цієї мети майбутній фахівець у роботі відповідно до обраної теми повинен продемонструвати: 1) знання теорії питання і вміння їх використовувати стосовно поточних явищ і процесів; 2) здатність до самостійної дослідницької і практичної роботи в обраній сфері діяльності; 3) уміння збирати, систематизувати, узагальнювати та аналізувати економічну інформацію, робити практичні висновки та розробляти заходи щодо поліпшення маркетингової діяльності конкретного об'єкта дослідження; 4) уміння під час захисту переконливо і в доступній формі викласти основні положення роботи, свої висновки і пропозиції. Магістерська робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань економіки, маркетингу і підприємницької діяльності, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентами досліджень.

Тип дисципліни: державна атестація

Рік навчання: ІІ

Семестр: ІVд

Кількість кредитів: 20

Форма контролю: захист перед комісією

Викладач(і): Викладачі кафедри

Результати навчання: РН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;
РН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
РН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями;
РН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;
РН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
РН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;
РН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;
РН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;
РН 9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами;
РН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;
РН 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.
РН 12. Планувати і проводити наукові дослідження, демонструвати результати наукових робіт та готувати їх до оприлюднення;
РН 13. Вміти планувати і викладати спеціальні навчальні дисципліні у закладах вищої освіти;
РН 14. Будувати і досліджувати концептуальні, математичні і комп'ютерні моделі об'єктів і процесів у сфері менеджменту;
РН 15. Ідентифікувати та класифікувати нові задачі в сфері менеджменту, описувати, аналізувати та оцінювати відповідні об'єкти, явища та процеси, обирати оптимальні методи їх дослідження.

Спосіб навчання: Дистанційний/проведення особистих консультацій з керівником

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Професійні дисципліни підготовки зі спеціальності

Зміст дисципліни: " Вибір теми роботи та її затвердження " Огляд літератури за темою роботи (складання попереднього варіанта бібліографічного списку), складання та затвердження плану " Визначення мети та завдань роботи, вибір об'єкта і предмета дослідження, пошук необхідного матеріалу у відповідності до обраної теми дослідження, підготовка попереднього варіанта вступу " Аналіз і обробка теоретичного матеріалу, написання і оформлення теоретичного розділу роботи " Аналіз і обробка даних, необхідних для виконання аналітичної частини курсової роботи. " Детальний аналіз отриманих результатів, написання та оформлення висновків, додатків. " Підготовка завершеного варіанта роботи, подання роботи на рецензування " Захист роботи


Рекомендована література: 1. ДСТУ 3008:2015 "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення" [Національнии? стандарт Украі?ни] / Украі?нськии? інститут науково-технічноі? і економічноі? інформаціі?". Киі?в: ДП "УкрНДНЦ". 2016. 31 с.
2. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформаціі?, бібліотечноі? та видавничоі? справи. Бібліографічнии? запис. Бібліографічнии? опис. Загальні вимоги та правила складання" [Національнии? стандарт Украі?ни]. Киі?в: Держспоживстандарт Украі?ни, 2007. 47 с.
3. ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" [Національнии? стандарт Украі?ни] / Державна наукова установа "Книжкова палата Украі?ни імені Івана Федорова". - Киі?в: ДП "УкрНДНЦ". 2017. 16 с.
4. Положення про реи?тингову систему оцінювання знань в НаУКМА, затвердженого Наказом №280 від 13.06.2017. URL: https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma/doc_download/193-polozhennia-pro-reitynhovu-systemu-otsiniuvannia-znan

* література, рекомендована керівником.

Форми та методи навчання: Консультування керівника

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська