НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297628

Назва:

Основи енергетичної безпекиАнотація: Високий рівень енергоємності економіки України та кризові процеси в енергетичній сфері компаній, підприємств та муніципалітетів, що пов'язані з наслідками військового конфлікту в Україні, потребують від управлінців нових навичок операційного та антикризового управління, що ґрунтуються на розумінні закономірностей та взаємної залежності при функціонуванні економічних процесів та енергетичних систем на державному, регіональному та корпоративному рівнях. Дисципліна "Основи енергетичної безпеки" спрямована на вивчення основ аналізу зовнішніх та внутрішніх факторів енергетичної безпеки, що впливають на стан енергоємності держави/підприємства, індикаторів енергетичної стійкості, а також розуміння їх взаємозв'язків з економічними показниками енергетичного балансу. Дисципліна "Основи енергетичної безпеки" - є рекомендованою для студентів, що здобувають фахову економічну/управлінську освіту та потребують компетенцій в сфері управління ризиками в під час реалізації проектів розвитку на корпоративному, муніципальному та регіональному рівнях. Під час вивчення дисципліни "Основи енергетичної безпеки" передбачається розглянути теоретичні аспекти формування макроекономічних енергетичних ризиків, що виникають для країн, їх впливу на формування внутрішньої та зовнішньої політики держав/компаній, розв'язати практичні ситуації з питань енергетичної безпеки, що пов'язані із зовнішнім оточенням підприємства, формування та реалізації стратегії підприємства з урахуванням впливу енергетичних ризиків; здійснення аналізу діяльності підприємства у сфері енергетичної безпеки.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: I

Семестр: II

Кількість кредитів: 3

Викладач(і): ст.викладач Китаєв А.С.

Результати навчання: Цей курс сформує у Вас такі знання, вміння та навички:
LO 1. Ви будете розуміти чинники у сфері енергетичної безпеки, що впливають на конкурентні переваги: країни, галузі, організації; методи формування міжнародних рейтингів енергетичної стійкості International Index of Energy Security Risk та індексу ефективності глобальної енергетичної системи Energy Architecture Performance Index (EAPI); трансформацію енергетичних ризиків під впливом зовнішніх та внутришніх факторів;
LO 2. Ви будете розуміти основні засади управління ризиками компанії\організації, природу виникнення ризиків економічної діяльності та їх вплив на основні показники економічної ефективності проектів, причини виникнення та шляхи реалізації зовнішніх та внутрішніх енергетичних ризиків, їх впливу на платіжний та енергетичний баланс країни/установи, управлінські підходи щодо формування комплексу заходів/політик з метою досягнення енергетичної незалежності;
LO 3. Ви будете вміти аналізувати зовнішнє середовище країни/компанії з позиції виникнення та реалізації загроз у сфері енергетичної безпеки та відпрацьовувати практичні заходи для його істотного покращення;
LO 4. Ви будете вміти робити аналіз внутрішніх факторів, що можуть перетворитись у загрози у сфері енергетичної безпеки, прогнозувати шляхи реалізації потенційних загроз та їх наслідки, розуміти принципи формування системи моніторингу ризиків у сфері енергетичної безпеки;
LO 5. Ви будете вміти давати обґрунтування управлінських рішень, що спрямовані на досягнення енергетичної стійкості компанії\організації у контексті ефективності та сталості їх економічної системи.

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Управління проектами; Економіка підприємства

Зміст дисципліни: Тема 1. Економічний розвиток та економічна модель діяльності компанії. Розподіл валового прибутку. Життєвий цикл компанії та потенціал її розвитку. Управління ризиками та система економічної безпеки суб'єкта господарювання. Тема 2. Поняття енергетичної безпеки. Енергетичні ризики та їх ключові компоненти. Міжнародний рейтинг енергетичної стійкості країни. Індекс ефективності глобальної енергетичної системи (EAPI). Тема 3. Глобальна енергетична безпека. Фактори впливу на стан енергетичної системи. Основні тренди розвитку світової енергетики. Країни, що є найбільшими експортерами, імпортерами та транзитерами енергоносіїв. Тема 4. Енергоємність економіки, як складова енергетичної безпеки держави. Вартість енергетичної незалежності України та інвестиційний потенціал її енергетики. Структура споживання енергії. Пріоритети розвитку енергетики України у контексті зміцнення енергетичної стійкості. Тема 5. Зовнішні загрози в системі енергетичної безпеки. Виникнення та розвиток зовнішніх ризиків у сфері енергетичної безпеки та основні шляхи протидії їм. Тема 6. Внутрішні загрози в системі енергетичної безпеки. Виникнення та розвиток внутрішніх ризиків у сфері енергетичної безпеки та основні шляхи протидії їм. Тема 7. Система управління енергетичними ризиками та інструменти нейтралізації ризиків у контексті збереження критичних показників енергетичної стійкості компанії\регіону\держави. Тема 8. Конкурентна розвідка. Конкурентний аналіз та енергетична безпека компанії. Оцінка потенціалу розвитку Компанії (нові продукти, інвестиційні проекти, перспективні ринки) та його захист від негативних наслідків недоброчесного конкурентного впливу. Тема 9. Дестабілізація економічної системи через інформаційні атаки на Компанію. Моніторинг ризиків у контексті протидії ініціації та розвитку інформаційних атак. Тема 10. Інноваційна екосистема сталого розвитку, як інструмент протидії економічним та енергетичним ризикам на національному, регіональному та локальному рівнях. Алгоритм розбудови та принципи функціонування. СМ-1 Реалізація зовнішніх загроз у сфері енергетичної безпеки. Case study. СМ-2 Реалізація внутрішніх загроз у сфері енергетичної безпеки держав. Case study. ПЗ-1. Практика оцінки ризиків та протидії зовнішнім загрозам енергетичної безпеки. ПЗ-2. Практика оцінки ризиків та протидії внутрішнім загрозам енергетичної безпеки.


Рекомендована література: 1. Energy Security Risk Index Report
https://www.globalenergyinstitute.org/energy-security-risk-index
2. Energy architecture performance index Report https://www.weforum.org/reports/global-energy-architecture-performance-index-report-2017
3. Енергетична стратегія ЕС https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy_en
4. Nicolas Hugger, The Syndicate: The Story of the Coming World Government (2004)
5. Nicolas Hugger, The Secret History of the West: The Influence of Secret Organisations on Western History from the Renaissance to the 20th Century (2005)
6. SIDCON, Корпоративна безпека. Для власників бізнесу в сучасних умовах, Київ, 2018
7. Failures of energy policy in Ukraine in the context of energy security priorities ; Andrii Kytaiev , Nina Chala, Yehor Androsov https://epj.min-pan.krakow.pl/Failures-of-energy-policy-in-Ukraine-in-the-context-of-energy-security-priorities,127509,0,2.html
8. Енергетична безпека та електромобілі А.Китаєв,
https://analytics.hvylya.net/219100-energeticheskaya-bezopasnost-i-elektromobili
9. ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ Дослідження НІСД 2020
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-12/sukhodolia_energy_security_sayt-1.pdf
10. Наукова робота "ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА НАПРЯМІВ ПОКРАЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН"
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Energetychna-bezpeka.pdf


Форми та методи навчання: лекції, семінари, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингова система: за роботу в семестрі - 60 б., залік - 40 б.

Мова навчання: українська чи англійська