НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297630

Назва:

Рекламний менеджментАнотація: Курс "Рекламний менеджмент" дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей розвитку міжнародного і вітчизняного ринків реклами та отримати практичні навички для управління рекламною діяльністю на підприємстві чи рекламною агенцією. Основна увага приділяється формуванню наукового світогляду та спеціальних практичних знань щодо маркетингових методів впливу на пізнавальну, емоційну та поведінкову реакції споживачів; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій щодо створення та управління власною рекламною агенцією. Дисципліна охоплює повний цикл - від визначення понять "рекламний менеджмент", "реакція споживачів", "потенціал ринку" і до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності рекламної кампанії. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи рекламного менеджменту, види рекламних агенцій, варіанти маркетингових стратегій, норми регулювання рекламного ринку. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: ІІІ

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): проф., д.е.н. Ковшова І. О.

Результати навчання: У результаті вивчення курсу здобувач повинен:
- знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу;
- планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності;
- вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації;
- вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб'єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними;
- використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу;
- керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб'єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання;
- збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.


Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: маркетинг, менеджмент, маркетинговий менеджмент

Зміст дисципліни: Курс спрямований на формування системи знань щодо особливостей розвитку міжнародного і вітчизняного ринків реклами та отримати практичні навички для управління рекламною діяльністю на підприємстві чи рекламною агенцією; обґрунтування теоретико-методологічних основ розвитку рекламного менеджменту сучасних компаній із визначенням сучасних трендів і пріоритетних напрямів діяльності; набуття вмінь і навичок для здійснення управлінських функцій для забезпечення ефективної діяльності компанії з використанням інноваційного маркетингового інструментарію; формування компетенцій для здійснення управлінських функцій щодо створення та управління власною рекламною агенцією. Особливу увагу приділено проведенню проєктного дослідження та представленню результатів.


Рекомендована література: 1. Балабанова Л.В., Юзик Л.О. Рекламний менеджмент.- К. : Центр учбової літератури, 2013. - 391 с.
2. Ван Праєт Дуглас. Несвідомий брендинг: як нейробіологія може посилити (та надихнути) маркетинг. - Харків: Ранок 6 Фабула, 2020. - 304 с.
3. Енді Серновіц Сарафанний маркетинг. Як розумні компанії змушують про себе говорити.
К. : ВД "СВАРОГ", 2020. - 216 с.
4. Ковшова І. О. Путівник із маркетингу: могилянський підручник. Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. 176 с.
5. Рекламний менеджмент / Ковшова І.О., Луцій О.П., Ларіна Я. С., Забуранна Л. В. Навчальний посібник. - К.: Вид-во Європейського університету, - 2015. - 328 с.
6. Савицька Н. Л., Синицина Г. А., Олініченко К. С. Рекламний менеджмент. - Харків: вид-во Іванченко, 2015. - 169 с.
7. Godin, Seth Purple Cow: Transform Your Business by Being Remarkable Paperback - July 1, 2007. - 145 p.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, участь на семінарських заняттях, виконання завдань самостійної роботи); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська