НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297700

Назва:

Практика виробничаАнотація: Практика є важливою складовою навчального процесу. Вона є невід'ємним етапом підготовки фахівця. Для студентів спеціальності "Соціологія" передбачена виробнича практика. Цей вид практики тісно пов'язаний зі змістом навчальних програм та основними формами учбового процесу. Її важливим завданням є пов'язати теорію з практикою, навчити студентів застосовувати свої знання в професійній діяльності. Також одним з важливих аспектів практики є встановлення соціальних зв'язків кафедри, факультету, університету з організаціями, з метою допомоги студентам у пошуках майбутнього місця роботи. Нижче наведені основні положення і розділи програми практики.

Тип дисципліни: нормативна навчальна дисципліна

Рік навчання: 1

Семестр: 2д,2

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 120, з них лекцій - 4, семінарів - 32, практичних - 4, cамостійної роботи - 80; кредитів ЄКТС - 4,0.

Форма контролю: залік

Викладач(і): Мальцева Катерина Сергіївна, к.ф.н., доктор філософії

Результати навчання: Наприкінці курсу студенти, що успішно завершили усі форми роботи, мають знати та вміти робити наступне: (1) розуміти особливості комбінованих технік та їхнього використання; (2) знати різні принципи змішування та інтеграції даних та розуміти їх призначення; (3) вміти підбирати такі форми комбінованих елементів у дослідницькому дизайні, що дозволять оптимально реалізувати дослідницьку задачу; (4) знати про складності, вимоги та обмеження, що супроводжують використання комбінованих дизайнів, включаючи публікацію резуцльтатів таких досліджень; (5) розуміти принципи генерування кодів, основні форми роботи з кодами та способів квантифікації, що виходять з даних інтерв'ю; (6) бути у змозі оцінювати роботу з інтегрованими даними та якість кобімнованих даних, здобутих іншими.

Спосіб навчання: денна стаціонарна

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: спеціальних вимог немає

Зміст дисципліни: Курс являє собою інтенсивний методологiчний семінар, що ознайомлює студентiв iз технологiями проведення дослiджень, які у рiзних комбiнацiях залучають якiснi та кiлькiснi методи пiд час збирання, аналiзу та iнтерпретацiї даних. Фокус курсу полягає у наданні студентам знання про можливості комбінованих методів та практичні навички використання методик "змішування" та "інтеграції" даних на різних етапах власного дослідження, а також підготування до публікації матеріалів, здобутих шляхом цільового "змішування" методологій.


Рекомендована література: 1. Creswell, J. (2009) The use of theory. In: Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed methods Approach. SAGE, Pp. 49-72.
2. Heyvaert, M., Hannes, K., Maes, B. and Onghena, P. (2013) Critical appraisal of mixed methods studies. Journal of Mixed Methods Research 7(4) 302-327.
3. Mertens, D. et al. (2010) Utilization of mixed methods for transformative purposes. The SAGE Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research. (A. Tashakkori and Teddlie, Ch., Eds,). SAGE, Pp. 193-214.
4. Hesse-Biber, S. (2010) The prospects and challenges of mixed methods praxis. Mixed Methods Research: Merging Theory with Practice. The Guilford Press. Pp. 207-218.
5. Neuman, L. W. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Boston: Allyn & Bacon, 2011.
6. Carlsmith, J.M., Ellsworth, P.C., Aronson, E. Ethical issues // Methods of Research in Social Psychology. Addison-Wesley, 1976. Pp. 93-117.
7. Green, E. C. Can qualitative research produce reliable quantitative findings? Field Methods, 2001 13(1): 3-19.
8. Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L. A call for qualitative power analysis. Quality and Quantity 2007, 41: 105-121.
9. Bernard, R. Field notes and database management // Research Methods in Anthropology: Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., Turner, L. A. Toward a definition of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 2007, 1, 112.
10. Greene, J. C. Is mixed methods social inquiry a distinctive methodology? Journal of Mixed Methods Research, 2008, 2(1), 7-22.
11. Jehn, K. A. Jonsen, K. A Multimethod approach to the study of sensitive organizational issues. Journal of Mixed Methods Research 2010 4: 313
12. Luyt, R. A framework for mixing methods in quantitative measurement development, validation, and revision: A case study. Journal of Mixed Methods Research, 2011 XX(X), 1-23.
13. Berg, Bruce L. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. 7th ed. Upper Saddle River,N.J.: Pearson Prentice Hall, 2009.
14. Charmaz, Kathy. 2006. Constructing Grounded Theory. London: Sage Publications.
15. Emerson, Robert M., ed. 2001. Contemporary Field Research: Perspectives and Formulations (2nd edition). Prospect Heights, IL: Waveland Press.


Форми та методи навчання: лекції (презентації в інтерактивному форматі) та семінарські заняття (групові обговорення); індивідуальні консультації; самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Форми роботи та методи контролю: Форма роботи Відсоток у оцінці за курс Пояснення завдання Робота на семінарах 50% Обговорення літератури, модерування тем та дискусії щодо результатів збору та аналізу даних Проект (проведення та презентація) 35% Розробка дизайну 15% 5 позааудиторних практичних завдань Збір даних 10% Збір даних для різних частин проекту Фінальна презентація 10% Презентація у класі результатів проекту 15% Залік Усього: 100% Загальні критерії оцінювання: Оцінка А: Відмінні знання (безпомилкове володіння фактичним матеріалом), вдумливе володіння теорією, відповідні практичні навички, аналітичні здібності, здатність правильно, послідовно і логічно відповідати на запитання поставлені до теми будь-якої складності, у поєднанні із інтелектуальною незалежністю, оригінальністю та здатністю до критичного мислення. Якщо в межах курсу передбачено написання письмових робіт: Оригінальні, грунтовні, цікаві і вчасно подані письмові роботи, що відповідають вимогам до курсу, без помилок, добре прореферовані, правильно оформлені, тощо. Оцінка В: Те саме, що і А, але допускаються незначні помилки, неточності, чи недостатня глибина розуміння по деяких темах, порівняно із іншими. Присутнє логічне мислення і здатність відповідати на запитання достатньої складності. Якщо в межах курсу передбачено написання письмових робіт: Вчасно подані письмові роботи - добре продумані, якісні та детальні, але без наявної дослідницької індивідуальності, необхідної для А. Оцінка С: Нетверді знання і нестабільне відвідування (роботу у семестрі виконано повністю, але поверхово і з різним успіхом). Якщо в межах курсу передбачено написання письмових робіт: Письмові роботи інформативні та організовані, але можуть мати деякі помилки, незначну літературу чи бути поданими із запізненням. Оцінка D: Поверхневі знання чи неповне виконання роботи у семестрі. Багато помилок, у тому числі серйозні неспіввідношення із фактажем курсу, незнання деталей, важливих для тематики, а також логічні помилки. Якщо в межах курсу передбачено написання письмових робіт: Письмові роботи невчасні, недостатньо добре продумані чи необгрунтовані, неправильно оформлені, непослідовні, чи бракують літератури. Оцінка Е: Поверхневі знання, неповне виконання роботи по курсу, багато пропусків. Якщо в межах курсу передбачено написання письмових робіт: Письмові роботи недостатньої якості для оцінювання за параметрами, окресленими у вимогах до письмових робіт до курсу (додаються окремо). Оцінка FX: Означає, що студент чи студентка з поважних причин не добрали балів, достатніх для залікової оцінки за курс, але мають право на перескладення заліку (екзамену) чи допрацювання пропущених видів роботи у семестрі, за визначенням викладача чи рішенням кафедри. Оцінка F: Оцінка F означає незалік без права перескладення, із необхідністю прослухати курс заново. Оцінка F також ставиться у випадку, коли письмові чи екзаменаційні роботи визнано неавторськими, підробленими чи зплагіатованими - частково чи цілком.

Мова навчання: українська