НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297707

Назва:

Сучасна теорія у емпіричних дослідженняхАнотація: Мета і завдання курсу - розширити уявлення студентів про основні напрямки соціального теоретизування загалом та сучасного соціологічного теоретизування зокрема, зміст і специфіку найбільш впливових соціальних і соціологічних теорій та про перспективи їх подальшого розвитку. Увагу приділено поглибленому розгляду концептуальних засад сучасних соціологічних теорій, специфіки сучасного розвитку теоретичної соціології у порівнянні з класичним етапом, ознайомлення із змістом найбільш впливових ідей сучасної соціології та соціальної теорії, поточних теоретичних дебатів. Здійснюється систематизація теоретичних концепцій та соціологічної проблематики. Систематизується знання про основні теоретичні припущення сучасної соціологічної теорії та пов`язаних дисциплін. Окрема увага приділяється поглибленню звички аналітичного та критичного мислення та застосуванню теоретичних концепцій до аналізу актуальних соціальних феноменів та проблем.

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: іспит

Викладач(і): доц.,к.н. Осипчук А.Д.

Зміст дисципліни: Значна частина курсу також приділена тому, як теоретизувати у емпіричних дослідженнях, особливо на етапах дизайну та формування дослідницьких питань і проблеми, вибору методології, концпептуалізації та роботи з літературою. Протягом курсу ці та інші питання розглядаються на практичних прикладах. Курс спрямовано на розвиток здатності розв'язувати складні задачі соціології дослідницького та/або інноваційного характеру як інтегральної компетентності. Це передбачає формування і розвиток таких загальних та спеціальних компетентностей: -ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. -СК12. Здатність будувати аргументацію у науковому тексті, фахово обґрунтовувати свої тези та висновки. -СК16. Здатність інтегрувати теоретичну інформацію у побудову соціологічних дослідницьких проектів. Відповідно, забезпечуються такі програмні результати навчання, передбачені освітньо-науковою програмою (ПРН): -ПР08. Зрозуміло і недвозначно доносити знання, власні висновки та аргументацію з питань соціології та суміжних галузей знань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. -ПР09. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері соціології, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки. -ПР11. Узагальнювати результати власних наукових досліджень та презентувати їх у наукових доповідях, публікаціях.