НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 298642

Назва:

Конкурентна розвідкаАнотація: Курс «Конкурентна розвідка» є вибірковою дисципліною, що дозволяє сформувати систему теоретичних знань та практичних навичок для визначення поточної ринкової позиції компаній-конкурентів (частка ринку, дохід, к-ть клієнтів, маржинальність, ринкові переваги, в тому числі ті, що є комерційними таємницями) та їхніх намірів, використовуючи інструменти переважно відкритих джерел (OSINT), але не обмежуючись ними. Розглядається методика формування джерельної бази для проведення розвідки, інструменти та підходи для роботи із джерелами, а також вміння робити висновки на основі обробки джерел. Основна увага приділяється формуванню вмінь щодо розробки плану розвідувального завдання і його проведення з використанням мінімальних часових та грошових ресурсів. Курс буде корисним для тих, хто займається академічними дослідженнями, журналістськими розслідуваннями, формує стратегію розвитку компанії. Дисципліна передбачає багато практичних завдань, рольову гру (war-gaming), групове дослідження. Дисципліна поєднує знання, набуті під час вивчення дисциплін «Маркетингові дослідження», «Маркетинг».

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: IV

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): ст. викладач Сенько Д.В.

Результати навчання: РН1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності.
РН2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності.
РН3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу.
РН4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.
РН5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів.
РН7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію.
РН8. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища.
РН10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта.
РН12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
РН14. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення.
РН15. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості.
РН16. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки.
РН17.Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології.
РН21. Підвищувати рівень особистої професійної підготовки

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: «Маркетинг», «Маркетингові дослідження»

Зміст дисципліни: Тема 1. Основні поняття та терміни Тема 2. Визначення поточної ринкової позиції компаній-конкурентів. Тема 3. Формування джерельної бази для проведення розвідки, інструменти та підходи для роботи із джерелами, Тема 4. Алгоритм формування висновків на основі обробки джерел. Тема 5. Розробка плану розвідувального завдання і його проведення Тема 6. Звіт з проведеного дослідження


Рекомендована література: 1. Дослідження ринку і його структурних елементів: теоретичний аспект електр. журн.-2020.-№ 5.-10 с., http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24977.pdf
2. Когут Ю. (2021) Конкурентна розвідка та безпека бізнесу, К.: Сіткон.
3. Ланде Д.В., Правові питання конкурентної розвідки //Журнал "Інформація і право" 2(33). 2020. ст. 51-68 DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.2(33).208089
4. Живко З.Б., Живко М.О. Регламентація конкурентноі? роз- відки в інформаціи?но-правовому просторі // Науковии? вісник ЛьвДУВС: Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 211–219.
5. Живко З.Б. Основні аспекти впливу конкурентноі? розвідки на недобросовісну конкуренцію / Збірник тез Міжнародноі? науково- практичноі? конференціі? “Розвиток підприємництва в Украі?ні та еко- номіко-правове забезпечення”. – Львів, 2007. – С. 88–91.
6. Організація інформаційного забезпечення досліджень http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/26300/3/2011_Yakovliev_Orhanizatsiia_informatsiinoho.pdfФорми та методи навчання: лекцій, семінарські заняття, рольова гра, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль/залік - 30 балів

Мова навчання: українська