НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 314809

Назва:

Англійська моваАнотація: Програма курсу General English базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших. Комунікативна програма обов'язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб ("needs analyses") і вироблення компромісу між груповими та індивідуальними потребами. Програма курсу передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, теле- і відеоапаратури), а також інші методичні засоби та прийоми , що сприяють вирішенню проблем навчання усній мові та ситуативній мовленнєвій спрямованості.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: 1, 2

Кількість кредитів: 7 (загальна кількість годин - 210; аудиторні години - 104; самостійна робота - 106)

Форма контролю: залік, екзамен

Результати навчання:
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- вільно спілкуватися англійською мовою усно й письмово, використовувати її для організації ефективної міжкультурної комунікації;
- ефективно працювати з лінгвістичною інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
- організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
- вміти правильно писати тексти різних стильових напрямків;
- володіти ефективними методами читання та аналізу англійських текстів (визначати основну ідею, виокремлювати конкретну інформацію, вміти конспектувати тощо);
- дотримуватися принципів академічної доброчесності.Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі:

Зміст дисципліни: Курс спрямований на опанування мовленнєвими навичками за темами Me and My Family (Family. Relationships, Feelings. Love. Marriage. Frustrations); Character and Personality. Appearance and Clothes (Character and personality, Judging by appearance, Clothes); Food (Kinds of food, Shopping for food, Cooking. Dishes. Diets, Eating Out); Health (Health. Health challenges; Body. Diseases. Symptoms. Injuries. First aid; Specialists. Patients; Physical fitness. Sport. Bad habits: drugs, smoking, drinking, stress); Housing (Living in the city / country; House for sale / to let. Types of accommodation; Things around the house); Travelling (Holidays; Kinds of travelling. Directions; Hotel; Customer's rights), навичками розуміння і коректного вживання граматичних засобів (Tenses, Active/Passive Voice; Questions/Answers; Adjective, Adverb; Noun: singular/plural, regular/irregular, count/non-count, noun/verb agreement; Articles; Determiners, Pronouns; Ways of expressing quantity; Modal Auxiliaries and Similar Expressions; Sequence of Tenses; Reported Statements, Reported Questions; Using to infinitive; Indirect Questions).


Рекомендована література:
Abraham, Paul and Daphne Mackey. Contact U.S.A.: reading and vocabulary textbook / 2nd ed. - Pearson, 2004.
Azar, Betty S. and Stacy A. Hagen. Understanding and using English grammar / 4th ed. / Pearson Education, 2009.
Conlin, Mary Lou. Patterns Plus: a Short Prose Reader with Argumentation / 3rd Edition. Houghton Miffin Company, 1990.
Dooley, J. and V. Evans. Grammarway 4 / Express Publishing, 1999.
Foll, D. and A. Kelly. First Certificate Avenues: Coursebook / Revised Edition. Cambridge University Press, 1996.
Guth, Hans P. Student voices: the writer's range / Wadsworth Pub. Co., 1989.
Harmer, J. and R. Rossner. More than Words: vocabulary for upper intermediate to advanced students: in 2 books / Longman, 1997.
Kay, S. et al. Inside Out: upper intermediate: student's book / Macmillan Publishers Limited, 2008.
Levine, D. and M. Adelman. Beyond language: intercultural communication for English as a second language / Prentice-Hall: 1982.
Peters, Sharon. On a roll: a conversation and listening text / Prentice Hall Regents, 1991.
Pike-Baky, M. Mosaic 1: a Content-Based Writing Book / McGraw-Hill Education, 2008.
Pirozhenko I., D., Semiankiv I.V., Shugai A.Y. Master at words / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ: 2012.
Semiankiv I.V., Shugai A.Y. Listening Comprehension Tasks for the First-year Students of Baccalaureate / NAUKMA, Kyiv, 2005.
Semiankiv I.V., Shugai A.Y. Paragraph Writing for the First-year Students of Baccalaureate / NAUKMA, Kyiv, 2001.
Vince, M. First Certificate Language Practice/ Macmillan, 2009.
Wegmann, B. Mosaic 1: a Reading Skills Book / McGraw-Hill Education, 2002.
Werner, P. Mosaic 1: a Content-Based Grammar / McGraw-Hill Education, 2002.


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (відвідування, активна участь на практичних заняттях і виконання домашнього завдання, поточні контрольні роботи, підсумкова контрольна робота); підсумковий контроль - 30 балів (залік); поточний контроль - 60 балів (відвідування, активна участь на практичних заняттях і виконання домашнього завдання, поточні контрольні роботи, підсумкова контрольна робота); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: англійська