НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 314810

Назва:

Українська мова за професійним спрямуваннямАнотація: Курс спрямований на ознайомлення студентів з основами та засобами професійного спілкування, підвищення рівня їхньої мовної компетенції шляхом поглиблення знань про норми сучасної української мови, функціональні стилі, наукову термінологію, специфіку мовно-виражальних засобів української мови; формування навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних ситуаціях, під час професійного спілкування, створення документів з дотриманням мовного етикету; вироблення навичок редагування та аналізу фахових текстів; сприяння становленню національно свідомої особистості.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: 1, 2

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 54 год.; лекції - 10 год.; семінарські заняття - 44 год.; самостійна робота - 96 год.)

Форма контролю: залік, екзамен

Викладач(і): Павленко Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук

Результати навчання: ПРН-2: Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв'язання.
ПРН-3: Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.
ПРН-4: Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
ПРН-7: Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.
ПРН-10: Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію.
ПРН-11: Володіти базовими навичками риторики.
ПРН-12: Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло.
ПРН-21: Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
ПРН-25: Використовувати дослідницькі методи у професійній діяльності.
ПРН-26: Обґрунтовувати правові позиції, виходячи з основних понять і категорій гуманітарних наук та їх зв'язку з правом.

Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Зміст дисципліни: Проблеми походження української мови. Становлення української літературної мови. Українська мова у ХХ ст. Територіальні і соціальні діалекти. Характеристика стилів сучасної української літературної мови. Сучасна українська літературна мова. Вимова приголосних. Словесний наголос. Групи лексики української мови за походженням. Правописні дискусії. Частини мови.


Рекомендована література: Основна література
1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. - К. : Укр. книга, 1997. - 336 с.
2. Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення / К. Городенська. - К., 2014. - 12 с.
3. Васильченко В., Доценко О. Юридичні документи: правила укладання та оформлення. - Тернопіль: Богдан, 2011. - 552 с.
4. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне "Я" / С. Караванський. - К. : Академія, 2001. - 237 с.
5. Літературна норма і мовна практика / Єрмоленко С. Я, Бибик С. П., Коць Т. та ін.; За ред. С. Я. Єрмоленко. - К., 2013. - 320 с.
6. Пономарів О. Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів. - К. Либідь, 2017. - 360 с.
7. Український правопис.


Форми та методи навчання: Лекційні заняття. Індивідуальні відповіді й групове обговорення на семінарах. Виконання письмових завдань, написання текстів ділових паперів.

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська