НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316703

Назва:

ЛогікаАнотація: Навчальна дисципліна знайомить студентів з предметом та методом логіки як науки, історичними етапами розвитку логічного знання, рівнями та вимірами логіко-семіотичного аналізу. Розглядаються види та структура значення імені, принципи теорії іменування, структура та види понять, відношення між поняттями, логічні операції над поняттями. Визначаються правила логічних операцій над поняттями. Розглядаються структура та види висловлювань, структура та види простих суджень, відношення між простими судженнями, логічні сполучники. З'ясовуються специфіка та види дедуктивних та правдоподібних міркувань. Пояснюються основні формально-логічні закони.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Колотілова Н. А., д. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-11. Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.
ПРН-12. Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
Розглядаються структура та види висловлювань, структура та види простих суджень, відношення між простими судженнями, логічні сполучники. З'ясовуються специфіка та види дедуктивних та правдоподібних міркувань. Пояснюються основні формально-логічні закони.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (Пропедевтичний курс).

Зміст дисципліни: Предмет і метод логіки. Семіотика як підґрунтя логіки. Ім'я і поняття. Логічні операції над поняттями. Висловлювання і судження. Дедуктивні міркування. Правдоподібні міркування.


Рекомендована література:
Алексюк І.А. Логіка. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2017.
Колотілова Н.А. Логіка і риторика: ретроспектива взаємозв'язку. - К.: Центр учбової літератури, 2019.
Комаха Л.Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні. - К.: Центр учбової літератури, 201
Конверський А.Є. Критичне мислення. 2-ге вид. перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2020.
Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2008.
Конверський А.Є. Традиційна логіка. 2-ге вид. перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2020.
Хоменко І.В. Логіка. - К.: Центр учбової літератури, 2007.
Щербина О.Ю. Логіка та юридична аргументація. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2013.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська