НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316704

Назва:

Аналітика міфуАнотація: Метою курсу є формування у студентів уміння аналізувати різноманітні духовні феномени (зокрема й сучасні), спираючись на цілісне уявлення щодо міфічного мислення (його витоків, основних рис, функцій, різноманітних спроб його осмислення в історії світової думки), а також аналізуючи його співвідношення з іншими формами духовного життя людства (філософією, політикою, релігією, наукою, мистецтвом тощо).

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Менжулін В. І., д. філос. н. проф.; С'єдін О. С., ст. викл.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-13. Критично оцінювати власну позицію та знання, порівнювати і перевіряти отримані результати.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (Пропедевтичний курс); Релігієзнавство.

Зміст дисципліни: Ранні спроби осмислення міфу: від античності до початку ХІХ ст. Провідні концепції міфу другої половини ХІХ - ХХ ст. Психоаналітика міфу. Міф та сучасність.


Рекомендована література:
Дарморіз О. Міфологія : навчальний посібник. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
Еліаде М. Мефістофель і Андрогін / М. Еліаде [пер. з нім., фр., англ.]. - Київ : Основи, 2001.
Менжулін В. І. Зиґмунд Фрейд і Карл Юнґ про міфи та архетипи колективного несвідомого: неусвідомлена схожість / В. І. Менжулін // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2021. - Том 8. - С. 25-37.
Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології / І. Нечуй-Левицький. - К. Обереги, 1992
Нолл, Р. Таємна церква: передача харизматичного авторитету // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики. - 2002. - №1. - С 134-143.
С'єдін О. Дефініція міфу: у пошуках інклюзивного підходу / О. С'єдін // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2019. - Том 2. - C. 58-66.
Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів / Н. Фрай // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. - Львів : Літопис, 1996. - С. 109-133.
Фрай Н. Великий код: Біблія і література / З англ. переклала Ірина Старовойт. - Львів: Літопис, 2010.
Cassirer E. The Myth of the State / E. Cassirer. - New Haven: Yale University Press, 1946.
Blumenberg H. Work on Myth / Hans Blumenberg ; translated by Robert M. Wallace. - Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська