НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316705

Назва:

Теорія масової культуриАнотація: Курс передбачає ознайомлення студентів з головними засадами, чинниками й поняттями теорій масової та популярної культури. Увагу приділено ключовим концепціям дослідження окреслених явищ постіндустріального суспільства: марксизм, неомарксизм, структуралізм, семіологія, постструктуралізм, постмодернізм, соціальна критика, культурний автономізм тощо. Аналізуються владні аспекти глобалізації, ідеологічні та релігійні параметри масової і медіа-культури, світоглядні запити культурології туризму, а також доля інтелектуалізму в світі інформаційних технологій. Курс спирається на реалії прояву маскульту та поп-культури в цивілізації західного типу та в українському контексті.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історія української культури.

Зміст дисципліни: Основні риси масових форм культури. Марксизм і неомарксизм. Структуралізм, семіологія і постструктуралізм. Постмодернізм: злиття культури та повсякденності. Соціальна критика масової культури та культурний автономізм. Ідеологічні виміри масової культури.


Рекомендована література:
Джеймісон Ф. Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіталізму. К., 2008.
Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. - Л.: Літопис, 2004.
Лютий Т., Ярош О. Культура масова і популярна. - К., 2007.
Сторі Д. Теорія культури та масова культура. Вступний курс. - Харків: Акта, 2005.
Adorno T. W. The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture. - London: Routledge, 2001.
Witkin R.W. Adorno on Popular Culture. - London: Routledge, 2002.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська