НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316706

Назва:

Метафізика свободиАнотація: Метою курсу є дослідити концептуальні уявлення про свободу, інтерпретації та проблематизацію даного поняття у сучасній західній філософській думці; розкрити вплив рефлексій про свободу на формування різних типів соціальності; окреслити граничні виміри свободи як принципи побудови некласичних типів метафізики; проаналізувати відношення свободи та відповідальності у рамках морального, соціального та політичного філософування. Зміст дисципліни: Завданням курсу є критичне осмислення свободи, радикально перетлумаченої у таких філософських течіях 20 ст., як екзистенціалізм, неомарксизм, структуралізм, постструктуралізм. Особливістю зазанчених інтепретацій совобди є пошук альтерантив суб'єктивістській та негативістській версій цього поняття, виснуваних з картезіанського менталістського словника, і , як наслідок, свобідним вчинком та детермінізмом соціальних практик. Аналізові конституювання ненасильницької свободи присвячено другу частину курсу.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Циба В. М., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.

Спосіб навчання: аудиторна

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (Пропедевтичний курс); Філософія історії.

Зміст дисципліни: Свобода волі й необхідність у модерній філософії. Обґрунтування свободи суб'єкта в німецькому ідеалізмі. Свобода між утопією й негативністю (К. Маркс, І. Берлін). Онтологічний ракурс проблеми свободи у феноменології М. Гайдеґера та Ж.П. Сартра. Діалектика свободи: праця й турбота про себе (О. Фінк, М. Фуко). Діалектика свободи: сваволя та покора (Ж.П. Сартр, М. Мерло-Понті, Г. Маркузе). Компатибідізм та інкомпатибілізм. Парадокси свободи в аналітичній філософії (Д. Девідсон, Дж. Сьорл).


Рекомендована література:
Гусєв В.І. Метафізика свободи (з історії філософії Нового часу) // Наукові Записки НаУКМА. Т.8. Серія: Філософія. Право. Історико-філософські студії. - К., 1999. - С. 27-35.
Єрмоленко А. Автономна етика І. Канта та морально-правова проблематизація свободи // Філософська думка. - 2008. - № 6. - С. 131-154.
Лях В. В. Екзистенційна свобода: вибір і відповідальність (Філософська концепція Ж.-П. Сартра) // Філософська і соціологічна думка. - 1995. - № 5-6. - С. 110-117.
Нансі Ж.-Л. Досвід свободи / Пер. з фр., післямова та прим. О. Йосипенко. - К.: УЦДК, 2004.
Рьод В. Свобода і людська гідність. Спроба актуалізації кантівського вчення про свободу // Практична філософія. - 2000. - № 1. - С. 48-58.
Сартр Ж.П. Буття і ніщо / Пер. з фр. П. Таращука та В. Ляха. - К.: Основи, 2001. - 855 с.
Сепетий Д. П. Проблема свободи та відповідальності в контексті альтернативи детермінізму та індетермінізму [Текст] / Д. П. Сепетий // Практична філософія : Науковий журнал. - 2011. - № 1. - С. 49-57.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська