НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316707

Назва:

Теорія ідеологіїАнотація: У межах курсу розглянуто головні теорії ідеологій (Маркс, Ґрамші, Франкфуртська школа, Альтюсер, постмодерні теорії). Увагу приділено також огляду політичних ідеологій: лібералізму, консерватизму, соціалізму, комунізму, націоналізму, фашизму, анархізму, фундаменталізму, фемінізму.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія історії.

Зміст дисципліни: Передісторія ідеологій. Ідеологія як "перевертання" світу. Розвиток марксистських теорій ідеології. Соціологічний підхід до ідеології. Критика ідеологічних технологій. Ідеологія як культурна система (К. Гірц).


Рекомендована література:
Вебер М. Господарство і суспільство / Макс Вебер. - К.: Видавничий дім Всесвіт, 2012. - 1112 с.
Гірц К. Інтерпретація культур: Вибрані есе.- К.: Дух і літера, 2001. - 542 с.
Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. - К.: Дух і Літера, 2000. - 600 с.
Ґрамші А. В'язничні зошити. - Київ: Вперед : LAT&K, 2014. - 241 с.
Лютий Т., Ярош О. Ідеологія: матриця ілюзій, дискурсів і влади. - К.: НаУКМА, 2016. - 198 с.
Мангайм К. Ідеологія та утопія. - К. : Дух і літера, 2008. - 370 с.
Маркузе Г. Одновимірна людина. Дослідження ідеології розвинутого індустріального суспільства // Сучасна зарубіжна соціальна філософія: Хрестоматія. - К.: Либідь, 1996.
Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі. - Львів: Літопис, 2002. - 320 с.
Рікер П. Ідеологія і утопія. - К.: Дух і літера, 2005. - 386 с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська