НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316708

Назва:

Символіка людського тіла в культурі: між розумом і чуттєвістюАнотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із проблемою тіла й тілесності як специфічною умовою людського існування, розуміння, невербальної комунікації та найважливішою сферою філософсько-антропологічного аналізу. Курс побудований на висвітленні й аналізі ключових тез і проблем з цієї тематики.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 4

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософська антропологія; Естетика.

Зміст дисципліни: Сутнісні й екзистенціальні виміри людського тіла. Трансформаційні моделі тілесного. Культурна й антропологічна площина еротичного/сексуального. Кант і Сад: відношення між розумом і чуттєвістю. Феномен тіла у феноменології та філософській антропології. Мова тіла.


Рекомендована література:
Браун П. Тіло і суспільство. Чоловіки, жінки і сексуальне зречення в ранньому християнстві. / Пер. з англ. В.Т.Тимофійчука / П. Браун., - К.: Мегатайп, 2003. - с. 520. С. 17-46.
Делез Ж., Гваттари Ф. Капіталізм і шизофренія: Анти-Эдіп. - К., 1996.
Жижек С. Кант і Сад: ідеальна пара // Філософська думка. - Київ, 2003. - № 1. - С. 75-85.
Мерло-Понті М. Видиме й невидиме: З робочими нотатками / М. Мерло-Понті. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2003. - 268 с.
Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття / М. Мерло-Понті ; пер. з фр., післямова та прим. О. Йосипенко, С. Йосипенко. - К. : Український Центр духовної культури, 2001. - 552 с.
Сузнель, Аннік де. Символіка людського тіла / А. де Сузнель. - К. : Знання-Прес, 2003. - 566 с.
Фуко М. Історія сексуальності. - Х., 2000. - Т. 3. Плекання себе. - 264 с.
Фуко М. Історія сексуальності. - Х., 1999. - Т. 2. Інструмент насолоди. - 288 с.
Фуко М. Наглядати і карати: Народження в'язниці. - К.: Основи, 1998. - 392 с.
Шмітт Ж.-К. Сенс жесту на середньовічному Заході / Ж.-К. Шмітт. - Х. : Око, 2002. - 640 c.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська