НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316709

Назва:

Філософія історіїАнотація: Метою курсу є ознайомлення із предметом та основними концепціями філософії історії та етапами її розвитку. Студенти опановують різні підходи до тлумачення сутності історичного, особливості лінійних та циклічних моделей історії, проблеми спрямованості історичного процесу, "кінця історії", суб'єкта історії, шляхів реалізації людських сутнісних сил в історії, смислу і духовно-морального змісту історичного процесу та ін.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Циба В. М., к. філос. наук, доц.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати. ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (Пропедевтичний курс).

Зміст дисципліни: Поняття, предмет та методологія дослідження історії. Класичні моделі філософії історії. Некласичні моделі філософії історії. Суб'єкт історичного процесу. Свобода та детермінізм в історії. Ідея історичного проґресу. Циклічність та лінійність, телеологія та єдність.


Рекомендована література:
Арон Р. Вступ до філософії історії. Есе про межі історичної об'єктивності. - К.: УЦДК, 2005.
Гантінґтон С. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку. - Львів : Кальварія, 2006.
Горкгаймер М. Критика інструментального розуму. - К. : ППС, 2006. - С.26-64.
Козеллек Р. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу / Пер. з нім. - К.: Дух і Літера, 2005.
Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії історії / Пер. з нім. - К.: Дух і Літера, 2006. - 436 с. .
Колінгвуд Р. Ідея історії. - К.: Основи, 1996.
Ніцше Ф. Про користь і шкоду історії для життя // Ніцше Ф. Повне зібрання творів: у 15 т. - Л.: Астролябія, 2004. - Т. 1. - С. 203-278.
Помян К. Порядок часу / Пер. з фр. С. та О. Йосипенко. - К.: УЦДК, 2008.
Поппер К. Злиденність історицизму. - К. : Абрис, 1993.
Тойнбi А. Дослiдження iсторiї. - К. : Основи, 1995.
Fukuyama F. The End of History and the Last Man. Free Press, 1992.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська