НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316710

Назва:

Сучасна філософія свідомостіАнотація: Метою курсу є здійснення огляду й аналізу основних тенденцій розвитку сучасної філософії свідомості (Philosophy of Mind). Основними питаннями курсу є: дослідження структур інтелекту як природно-соціального симбіозу; з'ясування значення натуралізації епістемології для подолання проблем класичної метафізики самосвідомості; обґрунтування нормативності в людському мисленні та діяльності; адекватність словника філософії свідомості для розуміння єдності людської думки та діяння; аналіз ментальних експериментів ("зомбі", "анти-зомбі", "китайська кімната"), що висвітлюють сутність соціального виміру ментального.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Циба В. М., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Епістемологія.

Зміст дисципліни: Огляд основних проблем і витоків сучасної філософії свідомості. Еґологічна теорія свідомості і вітґенштайнівська критика картезіанства. Співвідношення самосвідомості та суб'єктивності. Ментальні змісти і ментальні стани. Проблема квалій. Фізикалізм і функціоналізм. Емерджентизм, аномальний монізм, гетерофеноменологія та елімінативізм. Теорії психофізичного дуалізму. Аргументи "філософський зомбі" і антизомбі. Філософські аспекти штучного інтелекту.


Рекомендована література:
Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку (2014) / За наук. ред. А.С. Синиці. - Л.: Літопис
Вітгенштайн Л. (1995). Tractatus Logico-Philosophicus. Філософські дослідження - К.: Основи
Патнем Г. (2003). Розум, істина й історія. - К.: Альтернативи.
Сепетий Д. (2017). Свідомість як суб'єктивність: таємниця Я: в 2-х кн. - Кн. 1. Зомбі, комп'ютери та Абсолютний Дух. - Запоріжжя: Просвіта.
Chalmers, D. (1996). The Conscious Mind. Oxford University Press.
Dennett, D. (1991). Consciousness Explained. Little, Brown and Co.
Searle, J.R. (2004). Mind. A Brief Introduction. Oxford University Press.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська