НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316711

Назва:

Європейський нігілізмАнотація: Метою курсу є цілісна реконструкція соціокультурного аспекту нігілізму крізь призму проблеми людського буття в історії західноєвропейської філософської думки. Через історико-філософський огляд концепцій нігілізму від передумов, що вплинули на його виникнення, до модифікованих форм нігілізму в ХХ столітті, здійснюється ознайомлення студентів з головними засадами, чинниками, поняттями й тенденціями звершення нігілістичного поступу й опанування засадничих принципів його філософського та соціокультурного розуміння.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.

Спосіб навчання: аудиторна

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія. Метафізика. Епістемологія. Історія української філософії. Російська філософія ХІХ - початку ХХ ст. Сучасна західна філософія. Етика.

Зміст дисципліни: Філософсько-методологічна рефлексія поняття "ніщо" та проблеми нігілізму. Нігілізм як вияв контроверз гуманістичних традицій. Новітній вік нігілізму: філософсько-нігілістичні напрями. Нігілізм сучасності: нові парадигми осмислення.


Рекомендована література:
Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. - Київ, 2004.
Камю А. Бунтівна людина // Камю А. Вибрані твори. У 3-х т. - Т.1. - Харків, 1997. - С. 232-245, 261-264.
Краус В. Нігілізм сьогодні, або Терплячість світової історії. - Київ, 1994.
Лютий Т. Нігілізм: анатомія Ніщо. - Київ, 2002.
Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. - Київ, 2001.
Ясперс К. Психологія світоглядів. - Київ, 2009.
Rosen S. Nihilism. А Philosophical Essay. - Yale University Press, 1969.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська