НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316712

Назва:

Філософська думка в УкраїніАнотація: У курсі здійснюється аналіз процесу становлення та розвитку філософської думки в Україні, подається систематизований та структурований аналіз головних філософських напрямів, течій, вчень, філософських значимих ідей, що виникали й функціонували в українській культурі. Метою курсу є ознайомлення студентів з основними етапами становлення та розвитку філософської думки в Україні, спадщиною її окремих представників.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 3

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Пастушенко Л.А., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, тенденцій, проблематики сучасної філософії.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історія України; Історія української культури.

Зміст дисципліни: Філософська думка в Україні: предмет, методологія, значення. Філософія як любомудріє. Філософські ідеї в культурі Київської Русі. Академічна філософія в Україні. Філософський курс Києво-Могилянської академії. Філософія Григорія Сковороди як антитеза академічної філософії в Україні. Академічна філософія в Україні у ХІХ - поч. ХХ ст. Київська духовно-академічна та університетська філософія ХІХ -поч. ХХ ст. Філософія української ідеї у ХІХ - ХХ ст. Наукова філософія в Україні у ХІХ-ХХ ст.


Рекомендована література:
Горський В. С. Біля джерел. Нариси з історії філософської культури України. К., 2006. 258 с.
Горський В. С., Історія української філософії: Підручник / В. С. Горський, К. В. Кислюк. - К., 2004. - 486 с.
Горський В. С. Філософія в українській культурі (методологія та історія) . К.: Центр практичної філософії, 2001. 236 с.
Давньоруські любомудри / Вілен Горський, Олена Вдовина, Юрій Завгородній, Олександр Киричок. К., 2004. 304 с.
Кониський Г. Філософські твори: У 2 - х т. / Редкол.: В. І. Шинкарук, Я. Д. Ісаєвич,В.С. Горський та ін; Пер. з лат. упоряд., передмова та приміт. М. В. Кашуби; АН УРСР. Ін-т філософії. Ін-т суспільних наук. К.: Наук. думка, 1990.
Нічик В. М. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні (XVI - початок XVII ст.) К.: Наук. думка, 1991. 378 с.
Прокопович Ф. Філософські твори: у 3-х тт..К., 1979. Т. 1. 512 с.; К., 1980. Т. 2. 552 с.; К., 1981. Т. 3. 524 с.
Сковорода Г. С. Твори у двох томах. К.: Обереги, 2005.
Ткачук М. Л. Київська академічна філософія ХІХ - початку ХХ ст.: методологічні проблеми дослідження .К. : ЗАТ "Віпол", 2000. 248 с.
Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія. У 2 ч. / Відп. ред. В.Нічик. К.: Наукова думка; Основи, 1995.
Чижевський Д. І. Філософський твори: у 4-х тт. 29.
Юркевич П. Д. Вибране. К.: Абрис, 1993. 416 с.
Яворський С. Філософські твори: У 3-х томах. К.: Наук. думка, 1992. Т.1. 630 с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська