НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316713

Назва:

Німецька класична філософіяАнотація: Реконструкція основного концептуального змісту німецької класичної філософії, інших філософських концепцій від початку та середини ХІХ століття аж до занепаду німецького класичного ідеалізму. Курс зосереджується на визначенні місця німецької класичної філософії в історико-філософському поступі, розкриває закономірність переходу від "суб'єктивного" до "об'єктивного та абсолютного" ідеалізму в межах філософії свідомості, а також перші спроби трансформації класичної філософії трансцендентального ідеалізму.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 52 год.; лекції - 26 год.; семінарські заняття - 26 год.; самостійна робота - 98 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Козловський В. П., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-3. Знати основні етапи, напрямки в історії світової та вітчизняної філософії.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-8. Мати обізнаність у головних філософських методах і підходах, розуміти етико-практичну значущість філософського знання.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія; Філософія середніх віків; Філософія доби Відродження; Філософія Нового часу.

Зміст дисципліни: Німецька класична філософія: історичний контекст формування та головні питання. Іммануїл Кант (1724 - 1804): біографія, концепти та ідеї докритичного етапу творчості. Основні питання "Критики чистого розуму": передмова до першого і другого видання і Вступ. Трансцендентальна естетика. Ідея трансцендентальної логіки. Трансцендентальна дедукція категорій. Схематизм і основоположення розсуду. Трансцендентальна діалектика, трансцендентальні ідеї розуму і метафізика. Практичний розум і практична філософії. Основні поняття моральної філософії Канта. "Критика сили судження": основні принципи, ідеї й концепти. Політична філософія, філософія релігії та філософія права. Прагматична антропологія. Викладання Кантом академічних дисциплін. Німецький ідеалізм від І. Канта до Й. Фіхте. Вплив Кантової філософії на філософські рухи ХІХ і ХХ ст. Філософія Йоганна Ґотліба Фіхте (1762 -1814): від кантівського критицизму до спекулятивного ідеалізму. Вчення про науку (Wissenschaftslehre). "Пізня" філософія Й. Фіхте: шлях до Бога. Сучасні інтерпретації. Філософія Фрідріха Вільгельма Йозефа Шеллінга (1775 - 1854): Розвиток критичної філософії у "Системі трансцендентального ідеалізму". Натурфілософське вчення Шеллінга. Філософія тотожності і вчення про витоки і сутність зла. Ідеї позитивної філософії Ф.Шеллінґа: критика абсолютного ідеалізму Гегеля. Філософія міфології й Одкровення. Філософія Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля (1770 - 1831): стадії формування і основні принципи "абсолютного ідеалізму". "Феноменологія духу": основні ідей. Спекулятивна логіка Гегеля як проект нової метафізики. Геґелева філософія природи і "суб'єктивного духу". Гегелева філософія духу: об'єктивний дух: право, моральність, звичаєвість (Sittlichkeit), громадянське суспільство, держава, історія. Абсолютний дух та форми його пізнання: мистецтво, релігія, філософія. Гегелеві курси лекцій з історії філософії, філософії історії, філософії релігії та естетики. Історичний вплив Гегеля. Актуальність німецького ідеалізму.


Рекомендована література:
Гегель Г. Феноменолгія духу. - К.: Основи, 2004. - 548 с.
Генрих Д. Свідоме життя. - К.: Курс, 2006. - 188 с.
Кант І. Антропологія з прагматичної точки зору //Кант І. Естетика.- Львів: Аверс, 2007.
Кант І. Критика чистого розуму. - К.: Юніверс, 2000. - 504 с.
Кант І. Критика практичного розуму. - К.: Юніверс, 2000. - 464 с.
Кант І. Критика сили судження. - К.: Темпора, 2022. - 904 с.
Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука. - К.: ППС 2002. - 2005.
Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу. - К.: Центр навч. літератури. - 2006. - 572 с.
Рьод В. Шлях філософії: з XVII по XIX століття. - К.: Дух і літера, 2009. - 386 с.
Рьод В. Шлях філософії: XІХ - XX століття. - К.: Дух і літера, 2010. - 368 с.
Henrich D. Between Kant аnd Hegel: Lectures on German Idealism. - Harward University Press, 2003. -
400 p.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська