НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316714

Назва:

Історія християнстваАнотація: Метою курсу є цілісне, систематичне та неупереджене уявлення про християнство як один із найважливіших чинників духовного, культурного, суспільного розвитку нашого народу та усього людства. викладено основи догматичної та інституціональної історії християнства як світової релігії, а також основи історії християнських напрямів і конфесій. Передбачено ознайомлення з першоджерелами з історії християнства. розглянуто роль християнства у вітчизняній історії та сьогоденні, його місце в контексті розвитку світової цивілізації.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Головащенко С. І., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати. ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство; Біблієзнавство.

Зміст дисципліни: Епоха виникнення християнства: історичні, соціальні, ідейно-психологічні характеристики. Християнство перших століть нашої ери. Християнство в епоху Вселенських Соборів: розвиток догматики, богослужіння, церковної організації. Православ'я, його особливості та етапи історичної еволюції. Католицизм: особливості віровчення, церковної практики та історичної еволюції. Реформація і протестантизм: виникнення і поширення. Основні християнські конфесії в історії народу України .


Рекомендована література:
Головащенко С. Історія християнства. Курс лекцій. - Київ: Либідь, 1999.
Ігор Ісіченко, архієп. Загальна церковна історія. - Харків: Акта, 2001.
Утвердження християнства (І-ІІ ст. н.е.): античні писемні джерела [уклад. І. П. Мозговий] - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011.
Віктор Войналович. СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВ'Я: СТАРІ І НОВІ ВИКЛИКИ // ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. - НАУКОВІ ЗАПИСКИ. - Випуск 3 - 4 (95 - 96 ). - С. 141-192.
?Вікторія Любащенко. Історія протестантизму в Україні. Курс лекцій. - Київ: "Поліс", 1996.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська