НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316715

Назва:

БіблієзнавствоАнотація: Метою курсу є формування систематичного уявлення про Біблію як сакральний текст та визначне явище світової духовності та культури, джерело релігійної, етичної, богословської та філософської традицій, а також про традиції богословського та наукового аналізу й тлумачення (герменевтики, екзегези) цього тексту. Вироблення студентів початкові навички самостійного читання та систематичного аналітичного опрацювання біблійних текстів, різноманітної коментаторської літератури з предмету, застосування його результатів у навчальній, науково-дослідній та практичній роботі.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Головащенко С. І., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її. впорядковувати, класифікувати й систематизувати. ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство.

Зміст дисципліни: Склад і структура Біблії. Становлення біблійного канону та позаканонічної традиції. Переклади Біблії, їхній зв'язок із поширенням іудаїзму та християнства. Історія збереження та поширення біблійного тексту: манускрипти і друковані видання Біблії. Біблія в системі іудейського та християнського культів. Дослідження та інтерпретація Біблії: церковна екзегеза та біблійна критика. Святе Письмо в Україні: переклади, видання, історія біблеїстичних досліджень. Завдання курсу спрямовані на систематичне опрацювання книг Старого і Нового Завітів.


Рекомендована література:
Головащенко С.І. Біблієзнавство: Вступний курс. К.: Либідь, 2001. - 496 с.
Головащенко, С.І. (упорядник). Проблеми перекладання біблійного тексту. Коротка хрестоматія. Метод. Посібник до спецсемінару "Вступ до Біблії" НаУКМА, 2002.
Головащенко, С. І. (упорядник). Біблійна герменевтика та екзегеза. Тексти для читання та опрацювання на заняттях з спецсемінару "Вступ до Біблії". К.: НаУКМА. 2004.
Головащенко, С. І. Ідея миру в Біблії : Наук.зап. НаУКМА. К. : Стилос, 2000.
Головащенко, С. І. Старозаповітне біблійне право як специфічна форма релігійно-правової ідеології //Наукові записки НаУКМА. Філософія і право. К. : Видавничий дім "КМ Академія", 1999.
Головащенко, С. І. Київська духовно-академічна традиція XIX-початку XX ст. //Наукові записки НаУКМА. К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2001.
Kevin J. Vanhoozer. Is There a Meaning in This Text? The Bible, The Reader and the Morality of Literary Knowledge. Grand Rapids, Michigan.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська