НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316716

Назва:

РиторикаАнотація: Вивчення дисципліни передбачає теоретичне і практичне знайомство з наріжними складовими класичного канону риторичного знання як завершеної моделі ефективної мовленнєвої поведінки, що лежить в основі стратегій ефективної мирної комунікації європейців, в тому числі в сучасному Світі Людини - останній за часом епохотвірній культурно-символічній "картині світу" західної цивілізації, центром і гробарем якої є автономна (ліберальна) людська особистість. В навчальному процесі наголос зроблено на таких професійних проблемах і аспектах: риторичні максими Світу Людини; механізми ефективної комунікації; правила, норми та основні способи переконливого мовлення; розподіл словесних практик за фактурою і цільовими установками; структура, зміст, теоретичні засади і прикладний апарат риторики як невід'ємної складової європейської гуманітарної освіти; технології конструювання риторичних винаходів.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Сватко Ю. І., д. філол. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-5. Спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.
ПРН-9. Мати навички написання філософських текстів.
ПРН-11. Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.
ПРН-12. Вміти викладати власні міркування послідовно, логічно, систематично та аргументовано.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Логіка; Некласична логіка.

Зміст дисципліни: ХХ століття в Європі як "час Світу Людини": риторичний. ХХ століття в Європі як "час комунікації": виклик старій риториці. ХХ століття в Європі як "час лінгвістики": нове життя старої риторики. Початок європейського риторичного мистецтва і загальне визначення риторики. Класична система риторичного знання та ефективної мовленнєвої поведінки. Інвенція, або "віднаходження матеріалу": вчення про "звичаї" і "пристрасті". Інвенція: вчення про "аргументи", або (пара)логічний аналіз теми як предмета промови. Інвенція: вчення про інтенційний та ідеологічний аналіз теми як предмета промови. Диспозиція, або "розташування матеріалу" : риторичне мистецтво композиції. Елокуція як "виклад", або стиль "словесний вираз": риторичне мистецтво прикрашання. Меморія, або "запам'ятовування". Акція, або "інсценування мовлення": риторичне мистецтво виголошування і body language.


Рекомендована література:
Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика: Навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. - К. : Вища шк., 2003.
Сватко Ю. І. Віртуальність. Час. Мова / Ю. І. Сватко // Наукові записки НаУКМА : Філософія та релігієзнавство. - 2011. - Т. 115. - С. 3-7.
Сватко Ю. І. Ефективна комунікація як культурний проект (мистецтво традиції, комунікативна вправність, мирне розв'язання проблем, оцінка) / Ю. І. Сватко // Конфліктологічна експертиза: теорія й методика. - К. : [?], 2005. - Вип. 4: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи. - С. 81-90.
Сватко Ю. И. Європейський Світ Людини: його максими і конфлікти / Ю. І. Сватко // Конфліктологічна експертиза: теорія й методика : Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України; Т-во конфліктологів України. - К. : [?], 2006. - Вип. 5: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи. - С. 74-80.
Сватко Ю. І. Конфлікти в галузі державного управління: риторичний вимір / Ю. І. Сватко // Конфліктологічна експертиза: теорія й методика : Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України; Т-во конфліктологів України. - К. : [?], 2007. - Вип. 6: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи. - С. 15-30.
Сватко Ю. І. Народження риторики з духу філософії, або Деякі наслідки античного філософування "з людським обличчям" / Ю. І. Сватко // Магістеріум. Історико-філософські студії. Вип. 55. - К. : [Києво-Могилянська академія], 2014. - С. 3-15.
Сватко Ю. І. Онтоепістемологія конфлікту як складова конфліктологічної експертизи: індикатори, мова, рішення (за лаштунками інформаційного маскараду) / Ю. І. Сватко // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 12-19.
Сватко Ю. І. Початок риторичної справи в Європі і визначення риторики / Ю. І. Сватко // Наукові записки НаУКМА . Спеціальний випуск . У двох частинах . Ч. I. - 2000. - Т. 18. - С. 55-58.
Сватко Ю. І. Рівні конфлікту та рівні обману, або Справа про "інформаційний маскарад" (студії з практичного майданознавства) / Ю. І. Сватко // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 10-14.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська