НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316719

Назва:

Філософія релігіїАнотація: В рамках дисципліни пропонується ознайомлення студентів з важливою дисципліною релігієзнавчого циклу і, водночас, однією з можливих форм філософського дискурсу. Для цього розкриваються основні поняття, методологічні установки та її предмети вивчення.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 26 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Сарапін О. В., к. філос. н., доц.

Результати навчання:
ПРН-1. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-2. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську термінологію.
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах діалогу, відкритості й толерантності.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство; Біблієзнавство; Історія християнства; Філософія середніх віків; Філософія Нового часу; Німецька класична філософія.

Зміст дисципліни: Пролегомени до філософії релігії. Проблема релігії в світлі метафізичного розгляду. Теорії походження релігії. Епістемологічні та праксеологічні аспекти вивчення релігії. Онтологічні перспективи в осмисленні феномену віри. Феномен віри в епістемологічному вимірі. Праксеологія релігійної віри. Феномен потойбічності у філософській перспективі. Уособлення потойбічного світу. Концептуалізації, сутність та атрибутика Бога. Філософські вчення про Бога. Аргументи на користь існування Бога. Проблема Бога в епістемологічній перспективі. Праксеологічні аспекти проблеми Бога.


Рекомендована література:
Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. К.: Основи, 1996. - 269 с.
Волошин В.В. Епістемологія релігії: онтологічні припущення, ключові концепти, пізнавальні стратегії. Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2012. - 447 с.
Кірюхін Д.І. Вступ до філософії релігії Гегеля. Філософія як спекулятивна теологія. К.: ПАРАПАН, 2009. - 204 с.
Мінаков М.А. Вчення Канта про віру розуму. - К.: Центр практ. філософії, 2001.- 140 с.
Мондін Б. Підручники систематичної філософії: Том 4. Філософія релігії і теодицея / Пер. з італ. Б.Завідняка - Жовква: Місіонер, 2012. - 208 с.
Сарапін О.В. Логіка викладу Гегелем змісту релігії: задум та особливості його реалізації (за матеріалами "Лекцій з філософії релігії") // Наукові записки. Т.50. Філософія та релігієзнавство. К., 2006. - С. 29-34.
Сарапін О. Предметні поля філософії релігії та герменевтичної феноменології релігії: їх презентація й можливі кореляції // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2011. Випуск 15. - С. 108 - 114.
Сарапін О.В. Пропозиції стосовно конструктивного вивчення філософії релігії і презентація одного з можливих її варіантів // Філософія релігії в Україні: варіативність стратегії осмислення предмету. Збірник наук. праць за ред. А. Колодного та О. Горкуші //Українське релігієзнавство. - К., 2012 - № 64. - С. 35-41.
Сарапін О.В. Філософія релігії у перспективі подолання семантичної варіативності // Наукові записки. Т.76. Філософія та релігієзнавство. К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - С. 73-80.
Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат. - Київ: Основи, 2005. - 237 с.
Philosophy of Religion: An Anthology. Belmont, Calif.: Wadsworth Pub. Co, 1987. - ХIII, 537 p.
Yandell K. Philosophy of Religion A Contemporary Introduction. - New York: Routledge, 1999. - 428 p.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, тест0контрольна робота); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська