НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316720

Назва:

Історія УкраїниАнотація: Курс має на меті стислий систематичний виклад історії українських земель від давнини до сучасності. Курс спрямований на ознайомлення з найважливішими закономірностями та подіями вітчизняної історії в ширшому контексті історії європейської цивілізації. Курс присвячений теоретичним і конкретно-історичним проблемам розвитку українських земель від давнини до сучасності, спрямований на ознайомлення студентів, для яких історія не є провідною спеціальністю, з найважливішими закономірностями та подіями вітчизняної історії, питаннями давньої історії українських земель, етногенезу українців, національно-визвольного руху українського народу, становлення і розвитку української державності, піднесення української національної культури, історією етнічних меншин на українських землях.

Тип дисципліни: Нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Клименко О.М., к.і.н.

Результати навчання: Знати: найважливіші закономірності та події вітчизняної історії в широкому контексті історії європейської та світової цивілізації;
Вміти: орієнтуватися в ключових проблемах історії соціально-економічного, етнокультурного розвитку українських земель і народу України, необхідних для подальшої фахової підготовки.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Курс спирається на базові знання студентів з історії України за програмою середньої школи й курс "Всесвітня історія" (1-2 семестр викладання), істотно доповнюючи останній. З іншого боку, даний курс є підґрунтям подальшого вивчення дисципліни "Історія української культури", "Історія Києва", "Історія Києво-Могилянської академії" та "Історія радянського суспільства".

Зміст дисципліни: Курс має на меті стислий систематичний виклад історії українських земель від давнини до сучасності. Курс спрямований на ознайомлення з найважливішими закономірностями та подіями вітчизняної історії в ширшому контексті історії європейської цивілізації. Курс присвячений теоретичним і конкретно-історичним проблемам розвитку українських земель від давнини до сучасності, спрямований на ознайомлення студентів, для яких історія не є провідною спеціальністю, з найважливішими закономірностями та подіями вітчизняної історії, питаннями давньої історії українських земель, етногенезу українців, національно-визвольного руху українського народу, становлення і розвитку української державності, піднесення української національної культури, історією етнічних меншин на українських землях.


Рекомендована література: Грушевський М. Історія України - Руси. - К., 1991-1992. - Т. 1-2.
2. Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь. - К., 1998.
3. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII - XIII вв. - К., 1982.
4. Русина О. Україна під татарами та Литвою. - К., 1998.
5. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. - К., 2005.
6. Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. - К., 2006. - Т. 1.
7. Гудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії. - Львів, 2000.
8. Плохій С. Наливайкові віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. - К., 2005.
9. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації. - К., 2000.
10. Бажан О.Г., Данилюк Ю.З. Опозиція в Україні (друга половина 50-х-80-і рр.). - К., 2000.
11. Баран В. Україна 1950 - 1960-рр.: еволюція тоталітарної системи.-К., 1996.
12. Верига В. Визвольні змагання України. 1914 - 1923.-Львів, 1998.-Т. 1.-Т.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, рольова гра, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Для того, щоб успішно завершити курс, студенти зобов'язані відвідувати кожне семінарське заняття, брати активну участь у дискусіях, написати проміжну контрольну та письвому роботи.

Мова навчання: українська