НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316721

Назва:

Історія наукиАнотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з актуальними питаннями історії науки та головними етапами її становлення. Буде проаналізовано засадничі світоглядні й методологічні проблеми сучасного стану науки.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 4

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 26 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання:
ПРН-4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.
ПРН-7. Розуміти сучасну наукову картину світу, її основні проблеми та суперечності.
ПРН-10. Мати навички реферування, систематизованого огляду та порівняльного аналізу філософської та загальнонаукової літератури.
ПРН-16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання в різних сферах життєдіяльності.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Епістемологія. Філософія науки.

Зміст дисципліни: Ідеали, норми та головні чинники появи науки. Типи наукового мислення давнього світу. Форми природничо-наукового знання в середньовіччі. Наукове пізнання в часи ренесансу. Наукова революція ХVII ст.. Природознавчі теорії XVIII-ХIХ ст. Нова наукова революція. Природничо-наукова картина світу ХХ ст.. Біологічна картина світу ХХ ст. Виникнення людини і суспільства. Сучасна наука.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська