НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 316723

Назва:

Історія української культуриАнотація: Курс "Історія української культури" розраховано на студентів бакалаврату, які вже отримали знання з історії та історичної географії України. Курс орієнтовано на надання студентам уявлення про українську культуру як про складну структуру, у котрій художня культура посідає хоч і важливе, втім не провідне місце. Поступ культури буде представлено не як історію художніх стилів, а насамперед як історію змін, що відбувалися у свідомості її носіїв. У ході опанування курсу студенти отримуватимуть навички самостійного аналізу культурних артефактів. Курс "Історія української культури" передбачає фокусування уваги на формуванні та функціонуванні певних релігійних, політичних, ідеологічних, етичних та естетичних ідей, які впливали на становлення художньої культури. Приклади з художньої культури буде розглянуто передусім як ілюстрацію до "матеріального" втілення таких ідей. Тобто "історія культури" викладається насамперед як "історія ідей", та не дублює матеріалів жодного іншого предмету, передбаченого освітньою програмою "Культурологія". Доступ до курсу на DistEdu: "Історія української культури (філософи)". MS Teams - команда "Історія української культури БП-1, філософи"

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: 8 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 42 год.; лекції – 28 год.; семінарські заняття – 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): доктр філософ. наук, професор Довга Л.М., ст. викладач , кандидат філос. н. Лігус М.Л.

Результати навчання: - знання джерел становлення української культури;
- розуміння історичного контексту розвитку української культури і цінностей, що лежать в її основі в різні історико-культурні епохи;
- здатність до аналізу і характеристики сучасної української культури.
Очікувані результати навчання відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України "Стандарт вищої освіти України" від 16.06.2020 р. № 801 спеціальності 034 Культурологія (ступінь вищої освіти - бакалавр).

Загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 7. Здатність працювати автономно.
ЗК 8. Здатність працювати в команді.
ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій<…>.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК 1. Здатність презентувати результати професійної діяльності в усній та письмовій формі, надавати відповідну аргументацію.
СК 2. Здатність визначати ступінь цінності та унікальності об'єктів культури у українському та міжнародному контекстах.
СК 3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням загальнонаукових та спеціальних наукових методів.
СК 4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, візуальні) з урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, антропологічного, політичного, релігійного, екологічного тощо).
СК 6. Здатність аналізувати культурну політику в інституціях різних рівнів.
СК 9. Здатність оцінювати матеріальну та духовну цінність об'єкта культурної спадщини різних історичних періодів та географічних ареалів.
СК 10. Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати інформацію культурологічного змісту використовуючи сучасні інформаційні, комунікативні засоби та візуальні технології.
СК 12. Здатність дотримуватися стандартів професійної етики та міжкультурної комунікації.

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах програмних результатів навчання:


Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: дисципліна Історія України

Зміст дисципліни: Тематика лекційних занять з курсу Лекція 1. (2 год.). Вступ до курсу: огляд культурологічних концепцій та підходів до вивчення та інтерпретації історії української культури. Лекції 2. (2 год.). Дохристиянська культура на території сучасної України. Лекція 3. (2 год.). Християнська культура Київської Русі: політичний, світоглядний, релігійний та естетичний виміри. Лекція 4. (2 год.). Українська культура пізнього середньовіччя (XIV - початку XVIІ ст.). Лекції 5. (2 год.). Українська культура доби Бароко (середина XVII - початок XVIII ст.). Лекція 6. (2 год.). Українське пізнє Бароко, Просвітництво і преромантизм (XVIII ст.) Лекції 7 (2 год). Українська культура першої половини ХІХ ст. Лекції 8 (2 год.). Українська культура другої половини ХІХ Лекція 9 (2 год.) Українська культура на межі ХІХ - ХХ ст. Лекції 10-11 (4 год.). Українська культура першої половини ХХ ст. Лекції 12-13 (4 год.). Українська культура другої половини ХХ ст. Лекції 14 (2 год.). Українська культура кінця ХХ - початку ХХІ ст. (доба Незалежності) Тематика семінарських занять з курсу


Рекомендована література: Основна:
1. Агеєва В. За лаштунками імперії. Есеї про українсько-російські культурні відносини, Віхола, 2021.
2. Асєєв Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі. К., "Мистецтво", 1980. http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001805
3. Бондаревська І. Парадоксальність естетичного в українській культурі XVII-XVIII ст., Парапан, 2005. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12935?show=full
4. Борисюк З. З історії "Клубу кавопивців". У Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. (зібрка наукових статей). К., Laurus, 2012. https://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Theatrum_Humanae_Vitae_Studii_na_poshanu_Natali_Yakovenko.pdf?
5. Гірц К. Інтерпретація культур. (Вибрані есе). К., 2001. https://chtyvo.org.ua/authors/Clifford_Geertz/Interpretatsiia_kultur/
6. Гнатюк О, Бердиховська Б. Бунт покоління. Розмови з українськими інтелектуалами, Дух і Літера, 2004. http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000600
7. Грабович Г. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса Шевченка, Критика, 1998. http://resource.history.org.ua/item/0013708
8. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття, Генеза, 2000. https://chtyvo.org.ua/authors/Hrytsak_Yaroslav/Narys_istorii_Ukrainy/
9. Гриценко О. Культурний простір і національна культура: теоретичне осмислення та практичне формування: монографія, 2019. https://icr.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/Book_2019_Grytsenko_Kulturny_prostir_i_nacionalna_cultura.pdf
10. Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискусія раннього українського модернізму, Критика, 2009. https://chtyvo.org.ua/authors/Hundorova_Tamara/ProYavlennia_slova_Dyskusiia_rannoho_ukrainskoho_modernizmu/
11. Гундорова Т. "Соцреалізм: між модерном і авангардом". Слово і час, №4, 2008, С. 14-21.
12. Забужко О. Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій, Комора, 2018.
13. Ільницький О. Український футуризм (1914 - 1930). / Пер. З англ. Р. Тхорук. Львів: Літопис, 2003. https://www.twirpx.com/file/3401880/
14. Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002. http://litopys.org.ua/isaevych/is.htm
15. Історія українського мистецтва. У 5-ти т., Т. 2. К., 2010. https://www.twirpx.com/file/1340241/
16. Історія українського мистецтва. У 5 т., Т. 3. К., 2011. https://www.twirpx.com/file/1340393/grant/
17. Історія українського мистецтва. У 5-ти т., Т.5. К., 2008. https://www.twirpx.com/file/1342089/
18. Історія української архітектури. За ред. В. Тимофієнка. К., 2003.
19. Історія української культури. У 5-ти т., Т. 1. Під ред. П.П. Толочка. - К., 2001.
20. Історія української культури. У 5-ти т. Т.2, К., 2001. http://litopys.org.ua/istkult2/ikult2.htm
21. Історія української культури. У 5-ти т., Т.3. К., 2003. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=NANU024&P21DBN=NANU024&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=brief_elib&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ITOM=&S21COLORTERMS=1&S21STR=37%2F%D0%86-90
22. Історія української культури. У 5-ти т., Т. 4, кн. 1 - 2. К., 2006, 2007.
23. Історія української культури. У 5-ти т., Т. 5, кн. 1 - 3. К., 2012.
24. Оріховський С. Напучення польському королю Сигізмунду ІІ Августу. (Оріховський Станіслав. Твори. [переклад В. Литвинова], К., Дніпро, 2004. https://chtyvo.org.ua/authors/Orikhovskyi_Stanislav/Tvory/
25. Мистецтво Київської Русі: Архітектура. Мозаїки. Фрески. Іконопис. Мініатюра. Декоративно-ужиткове мистецтво.: Альбом. / авт.-упорядник Ю. С. Асєєв. К.: Мистецтво, 1989.
26. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. Редкол. В. Сидоренко та ін. В 2-х кн., Кн. 1., К., Інтертехнологія, 2006. http://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=1824
27. Попович М. Нарис з історії культури України, АртЕк, 1998.
28. Попович М.В. Червоне століття. К., АртЕк, 2007. http://shron1.chtyvo.org.ua/Popovych_Myroslav/Chervone_stolittia.pdf
29. Сковорода Г. Разговор Пяти путников о истинном щастіи в жизни (Разговор Дружескїй О Душевном Мир?) - http://sites.utoronto.ca/elul/Skovoroda/Rozmova5.pdf
30. Українська література XVIІI ст. - К., 1983. http://chtyvo.org.ua/authors/Krekoten_VI/Ukrainska_literatura_XVIII_st_zb/
31. Український авангард 1910-1930 років: Альбом, Авт.-упоряд. Д. О. Горбачов. К.: Мистецтво, 1996.
32. Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія. У 2-х ч., Ч. 1. К., 1995. http://litopys.org.ua/human/hum.htm
33. Український портрет XVI-XVIII ст.: Альбом, авт-упор. Г. Бєлікова, Л. Члєнова. К.: Артанія Нова, 2006. http://chtyvo.org.ua/authors/Chlenova_Larysa/Ukrainskyy_portret_xvi-xviii_stolit/
34. Чижевський Д. XVII ст. в духовній історії України. У Д. Чижевський Українське літературне бароко. Вибрані праці з давньої літератури. Інститут літератури ім Т.Г. Шевченка НАН України, 2003. http://litopys.org.ua/chyzh/chyb17.htm
35. Чижевський Д. Філософія Григорія Сковороди. Харків, 2004. http://litopys.org.ua/chysk/chysk.htm
36. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. (Нариси з історії культури до початку XVIII ст.). Пер. з англійської М. Габлевич. Львів, 2001. https://shron1.chtyvo.org.ua/Shevchenko_Ihor/Ukraina_mizh_Skhodom_i_Zakhodom.pdf?
37. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України, Критика, 2005. http://history.franko.lviv.ua/PDF%20Final/Jakovenko.pdf
Додаткова:
1. Бартоліні М. Ґ. "Пізнай самого себе": неоплатонічні джерела в творчості Г. С. Сковороди [переклад з італійської Мар'яни Прокопович та Катерини Новікової]. К.: Академперіодика, 2017. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12967
2. Берегова Олена. Постмодернізм в українській камерній музиці 80- 90 років XX сторіччя. Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського; Національна парламентська бібліотека України. К., 1999.
3. Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини XVII - XVIII ст. - К., 1981.
4. Брайчевський М. Ю. Мистецтво стародавніх східних слов'ян. У Історія українського мистецтва. У 6-ти т., Т. 1. К., 1966. - С.112-132.
5. Горський В.С. Філософська думка у культурі Київської Русі. У Історія української філософії. К., 1996 - С.25-43.
6. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. К., Критика, 2003.
7. Грабович Г. Тексти і маски. К., Критика, 2005.
8. Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо. (З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета) / Вадим Дивнич (ред.). К., Критика, 2000.
9. Грицак Я. Пророк у своїй Вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886). Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту; Інститут критики; Інститут історичних досліджень Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка. К., Критика, 2006.
10. Грицак Я. Страсті за націоналізмом: Історичні есеї. К., Критика, 2004.
11. Гундорова Тамара. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр / Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту; Інститут Критики. К., Критика, 2006.
12. Демчук Р. В. Українська ідентичність у модусі міфологем. К., Стародавній світ: 2014.
13. Довга Л.М. До питання про барокову ментальність українців. / Генеза, № 1(5), К., 1997 р. - С. 127 - 137.
14. Довга Л.М. Система цінностей в українській культурі другої половини XVII ст. К., 2012.
15. Жолтовський П. Художнє життя на Україні XVII - XVIII ст. К., 1983.
16. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. К.: Основи, 1992.
17. Історія української культури. За ред. І. Крип'якевича. К., 1994.
18. Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. К., 2004.
19. Корній Л. Історія української музики. Ч.1. (від найдавніших часів до середини XVIII ст.). Київ-Харків-Нью-Йорк, 1996.
20. Корній Л., Сюта Б. Історія української музичної культури. К., 2011.
21. Нікітенко Н.М. Собор Святої Софії в Києві. К., Техніка, 2000.
22. Павличко Соломія. Дискурс модернізму в українській літературі. К., Либідь, 1999.
23. Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні: Пер. з англ. К., 2005.
24. Попович М. Сковорода, якого не зловив світ, і світ, який не зловив Сковороди, Генеза. Філософія, історія, політологія. 1995, № 1 (3). - С. 175-181.
25. Попович М. Григорій Сковорода на тлі філософсько-релігійних рухів "раннього Модерну". У Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність. К., 2003. - С. 30- 50.
26. Ричка В. Церква Київської Русі (соціальний та етнокультурний аспект). К., 1997.
27. Рубан В. Український портретний живопис першої половини ХІХ ст. - К., 1988.
28. Старченко Н. Українські світи Речі Посполитої. Історії про історію. К.. Laurus, 2021.
29. Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI- початку XVІII ст. К., Критика, 2002.
30. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI - XVII ст. К., 2002.
31. Яременко М. "Академіки" та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. Харків, Акта, 2014.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: 70 балів передбачені за роботу впродовж семестру (виступи на семінарських заняттях або відпрацювання, виконання дослідження у формі презентації та проходження проміжного контролю) і максимально 30 балів - за іспит.

Мова навчання: українська